โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 - 6/7 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 - 6/7 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวสุชาดา  เพชรสุทธิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5, 6/6 และ 6/7 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5, 6/6 และ 6/7 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวสุชาดา  เพชรสุทธิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การพัฒนาทักษะการคูณทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยแบบฝึกทักษะการคูณทศนิยม

การพัฒนาทักษะการคูณทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยแบบฝึกทักษะการคูณทศนิยม

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวสุชาดา  เพชรสุทธิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์  (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะสร้างสรรค์ผลงานอีบุ๊ค ด้วยโปรแกรม Desktop Author ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะสร้างสรรค์ผลงานอีบุ๊ค ด้วยโปรแกรม Desktop Author ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสุพัตรา  ลีลาทิวานนท์

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2559 (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2559

ผู้ศึกษาค้นคว้า : ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2559   (คลิกดาวน์โหลด) 

Read more...

โครงงานพื้นที่ผิวน้อยเพื่อโลกของเรา

ชื่อโครงงาน พื้นที่ผิวน้อยเพื่อโลกของเรา

ประเภทโครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง

ชื่อผู้จัดทำ 1.เด็กชายชัชนันท์ แก่เมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                 2.เด็กชายศุภกฤต อรรจธนศุภธาดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                 3.เด็กหญิงณภัทรา เหล่าวิเศษกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ปีการศึกษา 2556

ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูสุชาดา เพชรสุทธิ์

                                 คุณครูดวงจันทร์ วิกรมธีรานันท์   (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

โครงงานการหารัศมีจากเศษเสี้ยวส่วนโค้งของวงกลม

ชื่อโครงงาน การหารัศมีจากเศษเสี้ยวส่วนโค้งของวงกลม

ประเภทโครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์

ชื่อผู้จัดทำ 1.เด็กหญิงลักขิกา คงตุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                  2.เด็กหญิงวสมน บุญประสิทธิการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                  3.เด็กหญิงณิชากร จันทร์มุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ปีการศึกษา 2557

ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูมณีรัตน์ อารีราษฎร์

                                 คุณครูสุชาดา เพชรสุทธิ์ (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

นายชรินทร์ ชังอินทร์

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นายชรินทร์ ชังอินทร์

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2557   (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

คุณครูอุมากร บุญโชติ

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยใช้แบบฝึกหัดทักษะ

ผู้รายงาน  นางอุมากร   บุญโชติ

โรงเรียน   โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ปีการศึกษา  2551

Read more...

คุณครูนิโรธ อรรถธรรม

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์โดยใช้ผังความคิดเรื่องแรงและความดันสำหรับนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ผู้รายงาน      นายนิโรธ   อรรถธรรม

สาขาวิชา     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา   2551

Read more...

คุณครูวัลลีย์ คงสวัสดิ์

ชื่อเรื่อง              รายงานการใช้ฝึกแบบแบบฝึกหักทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

ชื่อผู้รายงาน       นางวัลลีย์     คงสวัสดิ์

โรงเรียน             อนุบาลภูเก็ต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

ปีการศึกษา         ๒๕๕๑

Read more...

คุณครูอรนงค์ ลิ่มสืบเชื้อ

เรื่อง                 รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านประกอบ เรื่อง มรดกวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

ผู้ศึกษาค้นคว้า  นางอรนงค์  ลิ่มสืบเชื้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ปีการศึกษา       2551

Read more...

คุณครูจินตนา จิตต์เที่ยง

ชื่อผลงาน         การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมนำความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                       สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต

ผู้รายงาน          นางสาวจินตนา  จิตต์เที่ยง

หน่วยงานที่สังกัด    โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

ปีการศึกษา       2551

Read more...

คุณครูกัญญาณี มะลิชู

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะสำหรับ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ชื่อผู้ศึกษา             นางกัญญาณี  มะลิชู

สาขาวิชา               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา            2551

Read more...

คุณครูประภา สันติกุล

ชื่อเรื่อง :  รายงานการพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์พัฒนาคุณธรรมนักเรียน               ชุดคำคล้องจอง  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ผู้ศึกษาค้นคว้า :  นางประภา  สันติกุล

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า :  ปีการศึกษา  2551

Read more...

คุณครูประพิศ อัคสินธวังกูร

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จังซีลอน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ผู้ศึกษาค้นคว้า :  นางประพิศ  อัคสินธวังกูร

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า :  ปีการศึกษา  2550

Read more...
Subscribe to this RSS feed