เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google App for Education เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google App for Education เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นายปัณณธร ละม้าย

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2559 (คลิกเพื่อชม)

Read more...

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2560

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2560

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2560 (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Apps เรื่อง อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Apps เรื่อง อาหารและโภชนาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางจรวยพร สมหวัง

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2559 (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การจัดประสบการณ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัมนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

การจัดประสบการณ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัมนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางวิชุดตา ประกอบแสง

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2559 (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องจำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวสุชาดา เพ็ชรสุทธิ์

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2560 (คลิกดาวน์โหลด)


แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชุดที่ 1 ค่าประมาณของจำนวนนับ
ชุดที่ 2 สมบัติของจำนวนนับ 
ชุดที่ 3 โจทย์ปัญหา 
ชุดที่ 4 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

Read more...

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางภัทรธนน  ชัมพูทนะ

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2560 (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การพัฒนาชุดฝึกทักษะ การสร้างและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาชุดฝึกทักษะ การสร้างและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสุภมาส  รักษาเขตร

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2560 (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 - 6/7 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 - 6/7 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวสุชาดา  เพชรสุทธิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5, 6/6 และ 6/7 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5, 6/6 และ 6/7 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวสุชาดา  เพชรสุทธิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การพัฒนาทักษะการคูณทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยแบบฝึกทักษะการคูณทศนิยม

การพัฒนาทักษะการคูณทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยแบบฝึกทักษะการคูณทศนิยม

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวสุชาดา  เพชรสุทธิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์  (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะสร้างสรรค์ผลงานอีบุ๊ค ด้วยโปรแกรม Desktop Author ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะสร้างสรรค์ผลงานอีบุ๊ค ด้วยโปรแกรม Desktop Author ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสุพัตรา  ลีลาทิวานนท์

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2559 (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2559

ผู้ศึกษาค้นคว้า : ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2559   (คลิกดาวน์โหลด) 

Read more...

โครงงานพื้นที่ผิวน้อยเพื่อโลกของเรา

ชื่อโครงงาน พื้นที่ผิวน้อยเพื่อโลกของเรา

ประเภทโครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง

ชื่อผู้จัดทำ 1.เด็กชายชัชนันท์ แก่เมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                 2.เด็กชายศุภกฤต อรรจธนศุภธาดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                 3.เด็กหญิงณภัทรา เหล่าวิเศษกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ปีการศึกษา 2556

ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูสุชาดา เพชรสุทธิ์

                                 คุณครูดวงจันทร์ วิกรมธีรานันท์   (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

โครงงานการหารัศมีจากเศษเสี้ยวส่วนโค้งของวงกลม

ชื่อโครงงาน การหารัศมีจากเศษเสี้ยวส่วนโค้งของวงกลม

ประเภทโครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์

ชื่อผู้จัดทำ 1.เด็กหญิงลักขิกา คงตุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                  2.เด็กหญิงวสมน บุญประสิทธิการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                  3.เด็กหญิงณิชากร จันทร์มุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ปีการศึกษา 2557

ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูมณีรัตน์ อารีราษฎร์

                                 คุณครูสุชาดา เพชรสุทธิ์ (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

นายชรินทร์ ชังอินทร์

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นายชรินทร์ ชังอินทร์

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2557   (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

คุณครูอุมากร บุญโชติ

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยใช้แบบฝึกหัดทักษะ

ผู้รายงาน  นางอุมากร   บุญโชติ

โรงเรียน   โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ปีการศึกษา  2551

Read more...

คุณครูนิโรธ อรรถธรรม

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์โดยใช้ผังความคิดเรื่องแรงและความดันสำหรับนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ผู้รายงาน      นายนิโรธ   อรรถธรรม

สาขาวิชา     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา   2551

Read more...

คุณครูวัลลีย์ คงสวัสดิ์

ชื่อเรื่อง              รายงานการใช้ฝึกแบบแบบฝึกหักทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

ชื่อผู้รายงาน       นางวัลลีย์     คงสวัสดิ์

โรงเรียน             อนุบาลภูเก็ต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

ปีการศึกษา         ๒๕๕๑

Read more...

คุณครูอรนงค์ ลิ่มสืบเชื้อ

เรื่อง                 รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านประกอบ เรื่อง มรดกวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

ผู้ศึกษาค้นคว้า  นางอรนงค์  ลิ่มสืบเชื้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ปีการศึกษา       2551

Read more...

คุณครูจินตนา จิตต์เที่ยง

ชื่อผลงาน         การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมนำความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                       สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต

ผู้รายงาน          นางสาวจินตนา  จิตต์เที่ยง

หน่วยงานที่สังกัด    โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

ปีการศึกษา       2551

Read more...
Subscribe to this RSS feed