คุณครูประภา สันติกุล

ชื่อเรื่อง :  รายงานการพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์พัฒนาคุณธรรมนักเรียน               ชุดคำคล้องจอง  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ผู้ศึกษาค้นคว้า :  นางประภา  สันติกุล

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า :  ปีการศึกษา  2551

บทคัดย่อ

        การศึกษาค้นคว้าเรื่องรายงานการพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์พัฒนาคุณธรรมนักเรียน ชุดคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มีความมุ่งหมาย คือ เพื่อหาประสิทธิภาพของ หนังสือเสริมประสบการณ์พัฒนาคุณธรรมนักเรียน ชุดคำคล้องจอง ชั้นอนุบาล ปีที่ 1  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิภาพผลของหนังสือเสริมประสบการณ์พัฒนาคุณธรรมนักเรียน   ชุดคำคล้องจอง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนนักเรียน ระหว่างก่อนเรียนจัดประสบการณ์กับ  หลังจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือเสริมเสริมประสบการณ์พัฒนาคุณธรรมนักเรียน และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณธรรมนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ด้านความซื่อสัตย์ ระหว่างก่อนเรียนจัดประสบการณ์กับหลังจัดประสบการณ์ โดยใช้หนังสือเสริมเสริมประสบการณ์พัฒนาคุณธรรมนักเรียน โดยการศึกษามีกลุ่มเป้าหมายพัฒนา(กลุ่มตัวอย่าง) ได้แก่ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1/7 จำนวน 36 คน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( purposive   sampling ) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่  หนังสือเสริมประสบการณ์พัฒนาคุณธรรมนักเรียน ชุดคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 และแบบวัดคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ จำนวน 50 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผล และ t- test (dependent  sample )

ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏดังนี้

1.  ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ หนังสือเสริมประสบการณ์พัฒนาคุณธรรมนักเรียน ชุดคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่  1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเท่ากับ 83.10/83.06

2.  ดัชนีประสิทธิผลของหนังสือเสริมประสบการณ์พัฒนาคุณธรรมนักเรียน ชุดคำคล้องจอง ชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.629 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.629 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.90

Rate this item
(0 votes)
back to top