คุณครูกัญญาณี มะลิชู

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะสำหรับ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ชื่อผู้ศึกษา             นางกัญญาณี  มะลิชู

สาขาวิชา               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา            2551

บทคัดย่อ

        การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และ 3) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4/5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 50 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ใช้ประกอบชุดฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 แผน ใช้เวลารวม 20 ชั่วโมง 2) ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 ชุดฝึก 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ประกอบการเรียนการสอนชุดฝึกทักษะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบปรนัยชนิดตัวเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจต่อการเรียนหลังการใช้ชุดฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชนิดมาตราวัดแบบประเมินค่า (Rating Scale) จำนวน 15 ข้อ เครื่องมือทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญและผ่านการทดลองใช้แล้วปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t ?test และหาประสิทธิภาพของชุดฝึกจากค่า E1/E2

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นจำนวน 8 ทักษะ มีประสิทธิภาพตามการกำหนดค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 85.83/85.45  สูงกว่าเกณฑ์ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 80/80 แสดงว่าชุดฝึกทักษะที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะสูงกว่าก่อนการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดฝึกทักษะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ หลังการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.52

        ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคือ ควรนำนวัตกรรมชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นี้ไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกชั้นเรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ำ เนื่องจากวิธีการดังกล่าวจะสามารถพัฒนาผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อันจะเป็นผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ยั่งยืนเต็มตามศักยภาพ และนักเรียนที่ได้รับการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ควรมีการต่อยอดให้นักเรียนจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างง่ายโดยใช้ทักษะที่ได้เรียนมาเป็นพื้นฐานในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ตามขึ้นตอนวิธีการทางวิทยาศาสตร์

Rate this item
(0 votes)
back to top