คุณครูจินตนา จิตต์เที่ยง

ชื่อผลงาน         การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมนำความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                       สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต

ผู้รายงาน          นางสาวจินตนา  จิตต์เที่ยง

หน่วยงานที่สังกัด    โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

ปีการศึกษา       2551

บทคัดย่อ

        รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง หลักธรรมนำความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมนำความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมนำความสุข 3) หาค่าดัชนีประสิทธิภาพผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมนำความสุข 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมนำความสุข

       ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ในปีการศึกษา 2551 จำนวน 6 ห้องเรียน รวม 280 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ในปีการศึกษา 2551 จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1)บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมนำความสุข ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาจำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ ศรัทธา 4 อริยสัจ 4 อบายมุข 4 อคติ 4 และอิทธิบาท 4 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมนำความสุข สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย x  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ดัชนีประสิทธิผล และ t-test

ผลการศึกษาพบว่า (1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมนำความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดภูเก็ต มีประสิทธิภาพ 86.34/85.43 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 (2) ดัชนีประสิทธิภาพเท่ากับ 0.6322 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 หลังการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องหลักธรรมนำความรู้ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (4) ความพึงพอใจของผู้เรียนในการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมนำความรู้ อยู่ในระดับความเหมาะสมมาก

โดยสรุป  บทเรียนสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้นมีปะสิทธิภาพสูง  จึงนับเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  ควรส่งเสริมให้ครูพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปสำหรับการสอนกลุ่มสาระ อื่นๆ และสามารถนำไปใช้สอนร่วมกับกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระอื่นๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี

Rate this item
(0 votes)
back to top