คุณครูวัลลีย์ คงสวัสดิ์

ชื่อเรื่อง              รายงานการใช้ฝึกแบบแบบฝึกหักทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

ชื่อผู้รายงาน       นางวัลลีย์     คงสวัสดิ์

โรงเรียน             อนุบาลภูเก็ต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

ปีการศึกษา         ๒๕๕๑

บทคัดย่อ

        การศึกษาครั้งนี้มี  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตำสะกดไม่ตรงมาตราชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  ๘๐/๘๐  และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตรา  กลุ่มสาระการเรียนก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๕ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  จำนวน ๔๖ คน ใช้เวลาในการทดลอง ๒๐  ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย  เรื่อง  การเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตรา  ที่ใช้ฝึกแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตรา  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ จำนวน ๒๐  ข้อ  แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตรา  การศึกษาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน ๘๐/๘๐   โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยร้อยละ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตราโดยการทอสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

๑.  จากการประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ โดยใช้ผู้เชียวชาญ พบว่า แบบฝึกทักษะการเขียน โดยรวมมีคุณภาพมีค่า IOC =  ๑.๐๐  และทุกข้อมีค่า IOC สูงกว่า ๐.๕๐

๒.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตรา มาตรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  มีประสิทธิภาพ ๘๔.๕๗/ ๘๗.๙๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓.  นักเรียนที่ผ่านการเรียนวิชาภาษาไทย  เรื่องการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตรา โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตรา   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ ๘๗.๙๐  สูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ ๖๙.๑๐  ซึ่งแสดงว่าเมื่อนักเรียนที่ได้ใช้แบบฝึกทักษะการเขียนแล้วมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

Rate this item
(0 votes)
back to top