คุณครูอุมากร บุญโชติ

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยใช้แบบฝึกหัดทักษะ

ผู้รายงาน  นางอุมากร   บุญโชติ

โรงเรียน   โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ปีการศึกษา  2551

บทคัดย่อ

        การพัฒนาทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของผู้เรียนและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ  เรื่อง การเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการฝึก รวมถึงศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนและศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนภาษาไทยต่อแบบฝึกทักษะ  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่าก่อนเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  20  คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบฝึกทักษะ 11  แบบฝึกทักษะ 33 กิจกรรมและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test

ผลการพัฒนาพบว่า

  1. การจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้แบบฝึกทักษะ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการทำแบบฝึกทักษะทั้ง 11 ชุด มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 88.00  และคะแนนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.00   ดังนั้น แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 88.00/90.00  เป็นแบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
  2. เมื่อเปรียบเทียบโดยการทดสอบค่า  t (t -test)  ของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะเห็นว่าค่า t ที่คำนวณได้เท่ากับ 51.950 สูงกว่า ค่า t ในตาราง แสดงว่า  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้านการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ซึ่งได้รับการฝึกโดยแบบฝึกทักษะมีผลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง การเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551  มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม มีค่าความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.85
  4. ความคิดเห็นของครูภาษาไทยหลังการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่อง การเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551  มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.84Rate this item
(0 votes)
back to top