โครงงานพื้นที่ผิวน้อยเพื่อโลกของเรา

ชื่อโครงงาน พื้นที่ผิวน้อยเพื่อโลกของเรา

ประเภทโครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง

ชื่อผู้จัดทำ 1.เด็กชายชัชนันท์ แก่เมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                 2.เด็กชายศุภกฤต อรรจธนศุภธาดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                 3.เด็กหญิงณภัทรา เหล่าวิเศษกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ปีการศึกษา 2556

ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูสุชาดา เพชรสุทธิ์

                                 คุณครูดวงจันทร์ วิกรมธีรานันท์   (คลิกดาวน์โหลด)

Rate this item
(0 votes)
back to top