การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องจำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวสุชาดา เพ็ชรสุทธิ์

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2560 (คลิกดาวน์โหลด)


แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชุดที่ 1 ค่าประมาณของจำนวนนับ
ชุดที่ 2 สมบัติของจำนวนนับ 
ชุดที่ 3 โจทย์ปัญหา 
ชุดที่ 4 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

Rate this item
(6 votes)
back to top