การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google App for Education เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google App for Education เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นายปัณณธร ละม้าย

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2559 (คลิกเพื่อชม)

Rate this item
(0 votes)
back to top