ผลงานสถานศึกษา

รางวัล "สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่)

       เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางปนัสยา รัตนพันธ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เป็นตัวแทนคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้ารับมอบโล่รางวัล " สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่) เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม จนได้รับรางวัลพระราชทาน ๓ ครั้งภายใน ๑๐ ปี ปีการศึกษา ๒๕๕๑  ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๙  กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ทองคำบริสุทธิ์ ๙๙.๙๙ % ให้ไว้ ณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

Read more...

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๙

       วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต และนางประพิศ อัคสินธวังกูร หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเกียรติบัตรต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๙

Read more...

มอบเงินบริจาคช่วยเหลือนักเรียน ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพัก

       คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมสมทบทุนบริจาคช่วยเหลือนักเรียน  เด็กหญิงรัตนวรรณ มณีรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๖ และ เด็กหญิงอนัญพร มณีรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพักเสียหายทั้งหลัง ยอดสมทบช่วยเหลือนักเรียน ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำนวนเงิน ๑๑๔,๒๘๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็น

Read more...

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

ผลงานดีเลิศเชิดชูรางวัลพระราชทาน

        รางวัลพระราชทานเป็นรางวัลที่มีคุณค่าต่อจิตใจของครู นักเรียน และประชาชนมากที่สุด ด้วยเป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชพระสงค์ที่จะมอบให้กับโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มีคุณภาพ  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกฝ่าย ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและคณะคุณครูมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อรับการประเมินเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน เพื่อเป็นเกียรติยศ  ชื่อเสียงของโรงเรียน  ชุมชน  และจังหวัดภูเก็ตและเพื่อทำให้โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไม่หยุดยั้ง ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจนเกิดคุณภาพสูงสุดในทุกด้าน

Read more...

มูลนิธิศุภนิมิตมอบโล่ช่วยเหลือเด็กยากไร้

      เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้มอบโล่ขอบคุณเนื่องจากนักเรียน คณะครู บุคลากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้ร่วมกันมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ โดยมี นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและรองปนัสยา รัตนพันธุ์ เป็นตัวแทนรับมอบโล่

Read more...

โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ให้โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในวิถีประชาธิไตย และสำนึกในความเป็นชาติไทยตามหลักวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์

Read more...
Subscribe to this RSS feed