ประกาศ:

โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ ระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน ให้โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ในวิถีประชาธิไตย และสำนึกในความเป็นชาติไทยตามหลักวิถีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์

ประมวลภาพ

Rate this item
(1 Vote)
back to top