รางวัล "สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่)

       เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางปนัสยา รัตนพันธ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เป็นตัวแทนคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้ารับมอบโล่รางวัล " สถานศึกษารางวัลพระราชทาน” ระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่) เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพดีเยี่ยม จนได้รับรางวัลพระราชทาน ๓ ครั้งภายใน ๑๐ ปี ปีการศึกษา ๒๕๕๑  ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๙  กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่ทองคำบริสุทธิ์ ๙๙.๙๙ % ให้ไว้ ณ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประมวลภาพ

Rate this item
(0 votes)
back to top