ประกาศ:

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

ผลงานดีเลิศเชิดชูรางวัลพระราชทาน

        รางวัลพระราชทานเป็นรางวัลที่มีคุณค่าต่อจิตใจของครู นักเรียน และประชาชนมากที่สุด ด้วยเป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชพระสงค์ที่จะมอบให้กับโรงเรียนที่จัดการศึกษาได้มีคุณภาพ  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกฝ่าย ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตและคณะคุณครูมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อรับการประเมินเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน เพื่อเป็นเกียรติยศ  ชื่อเสียงของโรงเรียน  ชุมชน  และจังหวัดภูเก็ตและเพื่อทำให้โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไม่หยุดยั้ง ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจนเกิดคุณภาพสูงสุดในทุกด้าน

 

       

ในการพัฒนาโรงเรียนและคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานนั้น  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอน  ได้สร้างความพร้อมในการบริหารจัดการที่จะเป็นส่วนให้การพัฒนาเป็นโรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน ซึ่งประกอบด้วย

 1. การสร้างความพร้อมด้านบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) โดยได้กระจายอำนาจการบริหารจัดการไปสู่รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน  หัวหน้าระดับสายชั้น  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้ครูและผู้ร่วมงานทุกคนมีส่วนได้ส่วนเสีย  มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 2. สร้างความพร้อมในการบริหารงานด้านต่างๆ  คือ งานวิชาการ  ได้แก่ ด้านหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  การวิจัยในชั้นเรียน  การผลิตและจัดหาสื่อและนวัตกรรม  แหล่งเรียนรู้  และการประกันคุณภาพภายใน  ด้านการบริหารงบประมาณ ได้แก่ การจัดทำแผนงบประมาณประจำปี การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การบริหารบัญชีพัสดุ  ด้านการบริหารบุคคล  ได้แก่  การวางแผนอัตรากำลัง  การกำหนดตำแหน่ง  การสรรหาและการรักษาวินัย  ด้านการบริหารทั่วไป  ได้แก่  งานธุรการ  การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ  การจัดระบบการบริหารพัฒนาองค์กร  การดูแลสถานศึกษาและสภาพแวดล้อม  การส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน   การประชาสัมพันธ์ 
 3. สร้างความพร้อมด้านหลักสูตรให้มีความทันสมัยตอบสนองเด็กเป็นรายบุคคลพร้อมก้าวสู่สากล  โดยการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ระดับก่อนประถมศึกษา  ได้จัดเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรปฐมวัย เน้นทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาเด็ก  ด้วยการบูรณาการในการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรและนวัตกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและหลักสูตร English  Program  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษให้กับเด็กทั้งในปัจจุบันและอนาคต  โดยครูชาวต่างชาติพร้อมมีสื่อ  อุปกรณ์  เครื่องมือที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 4) สร้างความพร้อมด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมด้านสื่อและแหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในทุกด้าน  ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้รับการยกย่องและรับรางวัลต่างๆ  อาทิ
  • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2549
  • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2551
  • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา 2555
  • รางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย? ประจำปีการศึกษา 2555
  • รางวัลโรงเรียนต้นแบบการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  ประจำปีการศึกษา 2553
  • รางวัลโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2554

Rate this item
(0 votes)
back to top