ประกาศ:

คนเก่งวันนี้

รางวัล “สานศิลป์ไทย หัวใจลูกทุ่ง” งานประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับเยาวชน

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ "น้องจันทร์เจ้า“ เด็กหญิง นราภัทร เทพอักษร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในโอกาส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เหรียญทอง ระดับดีเด่น งานประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "สานศิลป์ไทย หัวใจลูกทุ่ง" ระดับเยาวชน

Read more...

รางวัล “กตัญญุตาคุณากร” “ต้นแบบความกตัญญูและทำประโยชน์เพื่อสังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๔”

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปภาวรินทร์ เพ็ชรจันทึก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “กตัญญุตาคุณากร” “ต้นแบบความกตัญญูและทำประโยชน์เพื่อสังคมไทย ประจำปี ๒๕๖๔” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันอาสาสมัครสากล ประจำปี ๒๕๖๔ ได้รับโล่รางวัลจาก หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ นัดดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ (พระองค์เจ้าจรูญโรจน์ เรืองศรี)

Read more...

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ๒๐๒๑

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงปภาวี  ชมบุญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และ เด็กชายภัทรกร  บุญวรรโณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ๒๐๒๑ World Mathematics Invitational

Read more...

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ๒๐๒๑

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงปภาวี  ชมบุญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ๒๐๒๑ AIMO : Asia International Mathematical Olympiad

Read more...

รางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ และเกียรติบัตรวิชาคณิตศาสตร์ในระดับดี การสอบ TEDET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

      วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีแก่ เด็กหญิงภิญญศิลป์ สินประสม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ การสอบ TEDET ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ เด็กหญิงปภาวี ชมบุญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับเกียรติบัตรวิชาคณิตศาสตร์ในระดับดี

Read more...

รางวัลการทดสอบเตรียมความพร้อม (PKW Pre-test ๒๐๒๑) เปิดประตูสู่ภูเก็ตวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔

      วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมทดสอบเตรียมความพร้อม (PKW Pre-test ๒๐๒๑) เปิดประตูสู่ภูเก็ตวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔ ได้แก่ ด.ญ.ปพิชญา เชาวลิต คะแนนสูงสุด ลำดับที่ ๑ วิชาคณิตศาสตร์ ,ด.ญ.ปริญญารัศมิ์ บุญทรง คะแนนสูงสุด ลำดับที่ ๒ วิชาคณิตศาสตร์ ,ด.ญ.ณัฏฐกฤตา การะเวก คะแนนสูงสุด ลำดับที่ ๓ วิชาภาษาไทย และ ด.ช.รัชพล แก้วบำรุง คะแนนสูงสุด ลำดับที่ ๓ วิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Read more...

รางวัล “เด็กดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๒”

       เด็กหญิงกัลญาณี แจ้งจุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับการพิจารณาเป็นเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต มีมติเห็นชอบให้เป็น “เด็กดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๒”

Read more...

รางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตรการสอบแข่งขันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

       วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับโล่เกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนฯ และ ด.ช.พัทธ์ เดชเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตรการสอบแข่งขันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

Read more...

คนเก่งวันนี้

เด็กหญิงสโรชา เสมอภาค 

สอบได้ คะแนนสุงสุด อันดับ ๑ ของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ 
สอบได้ คะแนนสุงสุด อันดับ ๑ ของจังหวัด วิชาภา่ษาอังกฤษ 

โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
ครั้งที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

Read more...

คนเก่งวันนี้

ด.ช.ราเมศวร์  แต่บุญญานุภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศเทวันโด ประเภทต่อสู้ ชิงแชมป์ระดับภาคใต้  ครั้งที่ 16 ประเภทยุวชนชาย อายุ 11-12 ปี

Read more...
Subscribe to this RSS feed