โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | ปรัชญาของโรงเรียน: "การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม" | ค่านิยมของโรงเรียน: "คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล" | อัตลักษณ์ของโรงเรียน: "ยิ้มใส ไหว้สวย" | เอกลักษณ์ของโรงเรียน: "มารยาทงาม"

คนเก่งวันนี้

รางวัลการทดสอบเตรียมความพร้อม (PKW Pre-test ๒๐๒๑) เปิดประตูสู่ภูเก็ตวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔

      วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมทดสอบเตรียมความพร้อม (PKW Pre-test ๒๐๒๑) เปิดประตูสู่ภูเก็ตวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔ ได้แก่ ด.ญ.ปพิชญา เชาวลิต คะแนนสูงสุด ลำดับที่ ๑ วิชาคณิตศาสตร์ ,ด.ญ.ปริญญารัศมิ์ บุญทรง คะแนนสูงสุด ลำดับที่ ๒ วิชาคณิตศาสตร์ ,ด.ญ.ณัฏฐกฤตา การะเวก คะแนนสูงสุด ลำดับที่ ๓ วิชาภาษาไทย และ ด.ช.รัชพล แก้วบำรุง คะแนนสูงสุด ลำดับที่ ๓ วิชาภาษาไทย ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

Read more...

รางวัล “เด็กดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๒”

       เด็กหญิงกัลญาณี แจ้งจุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับการพิจารณาเป็นเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต มีมติเห็นชอบให้เป็น “เด็กดีเด่นจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๒”

Read more...

รางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตรการสอบแข่งขันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

       วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับโล่เกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนฯ และ ด.ช.พัทธ์ เดชเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ รับรางวัลเหรียญทองแดงพร้อมเกียรติบัตรการสอบแข่งขันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

Read more...

คนเก่งวันนี้

เด็กหญิงสโรชา เสมอภาค 

สอบได้ คะแนนสุงสุด อันดับ ๑ ของประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ 
สอบได้ คะแนนสุงสุด อันดับ ๑ ของจังหวัด วิชาภา่ษาอังกฤษ 

โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการ 
ครั้งที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

Read more...

คนเก่งวันนี้

ด.ช.ราเมศวร์  แต่บุญญานุภาพ ได้รับรางวัลชนะเลิศเทวันโด ประเภทต่อสู้ ชิงแชมป์ระดับภาคใต้  ครั้งที่ 16 ประเภทยุวชนชาย อายุ 11-12 ปี

Read more...
Subscribe to this RSS feed