ประกาศ:

ผลงานนักเรียน

ประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต"

     วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เด็กชายธนเดช ทองสร้าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้ารับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ จาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการแห่งใหม่จังหวัดภูเก็ต

Read more...

รางวัล "เยาวชนคนดี ศรีแผ่นดิน"

     โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ธนเดช  ทองสร้าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัล "เยาวชนคนดี ศรีแผ่นดิน" จากสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

Read more...

ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ SOUTHERN EP/MEP OPEN HOUSE 2020

     โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program ร่วมแข่งขันมหกรรม Southern EP/MEP OPEN HOUSE ๒๐๒๐ ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รวมการแข่งขันทั้งสิ้น ๑๒ รายการ นักเรียนแข่งได้เหรียญทองที่ ๑ รวม ๒ รายการ, เหรียญทองที่ ๑-๓ รวม ๕ รายการ, และเหรียญทองรวม ๗ รายการ

ผลการแข่งขันมหกรรมวิชาการ SOUTHERN EP/MEP OPEN HOUSE 2020

คลิกดาวน์โหลด 

Read more...

การประกวดจินตลีลาประกอบเพลงเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ระดับประถมศึกษา

     วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวจันทิมา พิบูลย์ พร้อมด้วยนางสาวอรอุมา ทับไทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาขาวิชานาฏศิลป์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ การประกวดจินตลีลาประกอบเพลงเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ ระดับชั้นประถมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

Read more...

การแข่งขันทำน้ำพริกเครื่องเคียง โครงการถนนเด็กเดิน เทศบาลตำบลวิชิต

       วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้ นางบุปผา มุงคำภา พร้อมด้วยนางจรวยพร สมหวัง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทำน้ำพริกเครื่องเคียง โครงการถนนเด็กเดิน เทศบาลตำบลวิชิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

Read more...

การแข่งขันวาดภาพระบายสีเนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง

      วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้นางนูรียา อสัมภินวัฒน์และนางสาวชนิดาภา ทัพเย็น ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาศิลปะ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทง ณ เวทีกลางสะพานหิน โดยเด็กหญิงสุชานุช ใจบุญ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ช่วงชั้นที่ ๑-๓ ได้รับเงินรางวัลเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

Read more...

มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๗

       เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายวิลาศ  ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

คลิกดาวน์โหลด 

Read more...

มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู นักเรียน เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

   เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางปนัสยา รัตนพันธ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุณณมี และนางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับคณะครู นักเรียน เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้เป็นตัวแทนภาคใต้ จำนวน ๖ รายการ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗  ที่จะขึ้นในวันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต ต่อไป

คลิกดาวน์โหลด 

Read more...

มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐

       เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐  นายไพศาล  นาขวัญ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐

คลิกดาวน์โหลด 

Read more...

รางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี ๒๕๖๑ (ระดับประเทศ)

       วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวิลาศ ปริญญานิยม ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับที่ได้ผ่านการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบสอง ระดับประเทศ)

คลิกดาวน์โหลด 

Read more...

รางวัลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี ๒๕๕๙ (ระดับประเทศ)

       เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายไพศาล  นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้ นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี ๒๕๕๙ (ระดับประเทศ) ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

คลิกดาวน์โหลด 

Read more...

รางวัล "ความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ"

        วันที่ ๘ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ นางปนัสยา รัตนพันธ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์ บุญณมี และนางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมรายการต่างๆ จากองค์กร หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ได้รับโล่ เกียรติบัตร เหรียญ มากมาย อาทิ ประเภทวิชาการ ประเภทกีฬา ประเภทดนตรี ประเภทการประกวดต่างๆ จนนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ทางโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จึงมอบของขวัญที่ระลึก เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้เด็กๆ ได้พัฒนาตนเองในรายการที่เข้าร่วมแข่งขัน ต่อไป

Read more...

รางวัล "การแข่งขันในกิจกรรม Southern Region Ep/Mep Open House 2018"

       เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการ EP และ MEP ที่ชนะการแข่งขันในกิจกรรม Southern EP/MEP Open House ๒๐๑๘ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง

คลิกดาวน์โหลด 

Read more...

รางวัล "การแข่งขันในกิจกรรม Southern Region Ep/Mep Open House 2017"

      เมื่อวันที่ 4 กันยายน ๒๕๖๐ นายวิลาศ  ปริญญานิยม ได้มอบหมายให้  นางภัทรนิษฐ์  วิเชียรบรรณ มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการ EPและ MEP ที่เข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรม Southern Region Ep/Mep Open House 2017 เมื่อวันที่ 6-8 สิงหาคม 2560 ที่โรงเรียนเบญจมาราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คลิกดาวน์โหลด 

Read more...

รางวัลดีเยี่ยมโดดเด่น "การประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคต ปี ๒๕๖๐"

      วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เด็กชายธีร์กวิน เสงี่ยม  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับโล่และเกียรติบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประกวดวาดภาพจินตนาการอนาคตปี ๒๕๖๐ หัวข้อ "ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า" ระดับดีเยี่ยมโดดเด่น  โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

Read more...

รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕

รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ อิมแพค  เมืองทองธานี ระหว่าง วันที่ ๒๙ - ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

Read more...

รางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

รางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

Read more...

รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔

รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

   ณ อิมแพค  เมืองทองธานี ระหว่าง วันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คลิกดาวน์โหลด รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๔

Read more...

รางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก

     โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภาสพงศ์  สุแสงรัตน์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ที่สามารถคว้า เหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา International Mathematics and Science Olympiad For Primary School 2014 ( IMSO 2014) ระหว่างวันที่ ๕-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Read more...