โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม

รางวัลดีเยี่ยมโดดเด่น "การประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคต ปี ๒๕๖๐"

      วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เด็กชายธีร์กวิน เสงี่ยม  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับโล่และเกียรติบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประกวดวาดภาพจินตนาการอนาคตปี ๒๕๖๐ หัวข้อ "ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า" ระดับดีเยี่ยมโดดเด่น  โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

ประมวลภาพ 

Rate this item
(2 votes)
back to top