รางวัลดีเยี่ยมโดดเด่น "การประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคต ปี ๒๕๖๐"

      วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เด็กชายธีร์กวิน เสงี่ยม  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับโล่และเกียรติบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประกวดวาดภาพจินตนาการอนาคตปี ๒๕๖๐ หัวข้อ "ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า" ระดับดีเยี่ยมโดดเด่น  โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

ประมวลภาพ 

Rate this item
(2 votes)
back to top