โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ผลงานครู ผู้บริหาร

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๒

    วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

     นางสาวมณีรัตน์ อารีราษฏร์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

Read more...

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "ครุสดุดี" ประจำปี ๒๕๖๒

     นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๒ เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๒ ในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

Read more...

รางวัลชนะเลิศ Obec Awards ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

       นางสาวสุชาดา เพชรสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (Obec Awards ) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

Read more...

รางวัลชนะเลิศ Obec Awards ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านวิชาการ

       นางสาวมณีรัตน์ อารีราษฎร์  ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (Obec Awards )ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านวิชาการ

Read more...

รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๒

       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้นางสาวสุชาดา  เพชรสุทธิ์ รับคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นบุคคลผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและได้ทุ่มเท  เสียสละ  เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์

Read more...

รางวัลคุรุสภา "ระดับยกย่อง" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

       นางสาวพัชร์สิตา ศรีบุณยหิรัญกุล ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับยกย่อง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู รางวัลคุรุสภา "ระดับยกย่อง" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เนื่องในกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒  วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

Read more...

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เหรียญทองชนะเลิศ ประเภทรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

       รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เหรียญทองชนะเลิศ ประเภทรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

Read more...

รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

      รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read more...

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับนางสาวลลิตา ปาระณะ ครู คศ.๑ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

แนวทางการปฏิบัติงาน
       ข้าพเจ้าได้นำความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติการสอนในระดับปฐมวัยมาใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนปฐมวัย โดยปลูกฝังให้เด็กมีวินัยในตนเอง มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ดูแลและจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างครูและนักเรียนจนเกิดความรักและสามัคคีกันในหมู่คณะ ซึ่งส่งผลให้เด็กเกิดความรัก หวงแหน และผูกพันในชั้นเรียน และสามารถอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนได้อย่างมีความสุข และราบรื่น

Read more...

รางวัล "ครูดีปูชนียบุคคล" ประจำปี ๒๕๖๐

   วันที่  ๙  กันยายน ๒๕๖๐  นางประพิศ อัคสินธวังกูร ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เข้ารับรางวัล ครูดีปูชนียบุคคล ตามโครงการ "ครูดีปูชนียบุคคล" ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สำนักงาน สกสค.

Read more...

รางวัลดีเยี่ยมโดดเด่น "การประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคต ปี ๒๕๖๐"

       วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางนูรียา อสัมภินวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาบภูเก็ต รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษาได้ส่งเสริมให้นักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดได้รับรางวัลดีเยี่ยมโดดเด่น  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประกวดวาดภาพจินตนาการอนาคตปี ๒๕๖๐ หัวข้อ "ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า" ระดับดีเยี่ยมโดดเด่น  โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

Read more...

บุคลากรผู้จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดดีเด่น

     นางสาลีรัตน์  ช่วยปลอด  ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดดีเด่นจาก นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่หอประชุมคุรุสภา โดยมีนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมกว่า ๖๐๐ คน

Read more...

รางวัล "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๖

       นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๖ ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

Read more...

รางวัล obec Award ระดับผู้บริหาร

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ขอแสดงความยินดีกับนายมนตรี  อารีราษฎร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ได้รับรางวัล Obec Award รองผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี  2555

Read more...

รางวัล obec Award ระดับปฐมวัย

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเบญจวรรณ  เต็มเปี่ยม  ได้รับรางวัล OBEC Award  ครูผู้สอนปฐมวัยยอดเยี่ยม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา2555

Read more...
Subscribe to this RSS feed