ประกาศ:

ผลงานครู ผู้บริหาร

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ภาคใต้ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

          โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ดารุวรรณ เตชะวันโต ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ภาคใต้ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

Read more...

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคใต้ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ

          โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับคุณครู กัญจนาภา แช่มศรี ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ภาคใต้ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

Read more...

รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

      วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวจันทร์เพ็ญ คงบำรุง ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต รับโล่รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Read more...

รางวัลชนะเลิศการประกวด Best Practices การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย "Steaam Group"

    โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับคุณครู ดารุวรรณ เตชะวันโต ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด Best Practices การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย "Streaam Group" สู่การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

Read more...

รางวัล "โล่เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น"

    วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้ารับโล่เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น  จากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

Read more...

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๒

    วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้ารับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดภูเก็ต ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

     นางสาวมณีรัตน์ อารีราษฏร์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

Read more...

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "ครุสดุดี" ประจำปี ๒๕๖๒

     นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๖๒ เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๖๒ ในงานวันครู ครั้งที่ ๖๔ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร

Read more...

รางวัลชนะเลิศ Obec Awards ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

       นางสาวสุชาดา เพชรสุทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (Obec Awards ) ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านบริหารจัดการ

Read more...

รางวัลชนะเลิศ Obec Awards ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านวิชาการ

       นางสาวมณีรัตน์ อารีราษฎร์  ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (Obec Awards )ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านวิชาการ

Read more...

รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๒

       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้นางสาวสุชาดา  เพชรสุทธิ์ รับคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นบุคคลผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและได้ทุ่มเท  เสียสละ  เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์

Read more...

รางวัลคุรุสภา "ระดับยกย่อง" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

       นางสาวพัชร์สิตา ศรีบุณยหิรัญกุล ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับยกย่อง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพครู รางวัลคุรุสภา "ระดับยกย่อง" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ เนื่องในกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ ๖๓ พ.ศ.๒๕๖๒  วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

Read more...

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เหรียญทองชนะเลิศ ประเภทรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

       รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เหรียญทองชนะเลิศ ประเภทรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

Read more...

รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

      รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read more...

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับนางสาวลลิตา ปาระณะ ครู คศ.๑ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

แนวทางการปฏิบัติงาน
       ข้าพเจ้าได้นำความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติการสอนในระดับปฐมวัยมาใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนปฐมวัย โดยปลูกฝังให้เด็กมีวินัยในตนเอง มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ดูแลและจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างครูและนักเรียนจนเกิดความรักและสามัคคีกันในหมู่คณะ ซึ่งส่งผลให้เด็กเกิดความรัก หวงแหน และผูกพันในชั้นเรียน และสามารถอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนได้อย่างมีความสุข และราบรื่น

Read more...

รางวัล "ครูดีปูชนียบุคคล" ประจำปี ๒๕๖๐

   วันที่  ๙  กันยายน ๒๕๖๐  นางประพิศ อัคสินธวังกูร ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เข้ารับรางวัล ครูดีปูชนียบุคคล ตามโครงการ "ครูดีปูชนียบุคคล" ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สำนักงาน สกสค.

Read more...

รางวัลดีเยี่ยมโดดเด่น "การประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคต ปี ๒๕๖๐"

       วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางนูรียา อสัมภินวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาบภูเก็ต รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษาได้ส่งเสริมให้นักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดได้รับรางวัลดีเยี่ยมโดดเด่น  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประกวดวาดภาพจินตนาการอนาคตปี ๒๕๖๐ หัวข้อ "ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า" ระดับดีเยี่ยมโดดเด่น  โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

Read more...

บุคลากรผู้จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดดีเด่น

     นางสาลีรัตน์  ช่วยปลอด  ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดดีเด่นจาก นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่หอประชุมคุรุสภา โดยมีนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมกว่า ๖๐๐ คน

Read more...

รางวัล "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๖

       นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๖ ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

Read more...

รางวัล obec Award ระดับผู้บริหาร

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ขอแสดงความยินดีกับนายมนตรี  อารีราษฎร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ได้รับรางวัล Obec Award รองผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี  2555

Read more...
Subscribe to this RSS feed