ผลงานครู ผู้บริหาร

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เหรียญทองชนะเลิศ ประเภทรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

       รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เหรียญทองชนะเลิศ ประเภทรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ

Read more...

รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

      รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

Read more...

รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับนางสาวลลิตา ปาระณะ ครู คศ.๑ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARDS ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนระดับก่อนประถมศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

แนวทางการปฏิบัติงาน
       ข้าพเจ้าได้นำความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติการสอนในระดับปฐมวัยมาใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนปฐมวัย โดยปลูกฝังให้เด็กมีวินัยในตนเอง มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ดูแลและจัดการชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างครูและนักเรียนจนเกิดความรักและสามัคคีกันในหมู่คณะ ซึ่งส่งผลให้เด็กเกิดความรัก หวงแหน และผูกพันในชั้นเรียน และสามารถอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนได้อย่างมีความสุข และราบรื่น

Read more...

รางวัล "ครูดีปูชนียบุคคล" ประจำปี ๒๕๖๐

   วันที่  ๙  กันยายน ๒๕๖๐  นางประพิศ อัคสินธวังกูร ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  เข้ารับรางวัล ครูดีปูชนียบุคคล ตามโครงการ "ครูดีปูชนียบุคคล" ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สำนักงาน สกสค.

Read more...

รางวัลดีเยี่ยมโดดเด่น "การประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคต ปี ๒๕๖๐"

       วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางนูรียา อสัมภินวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาบภูเก็ต รับเกียรติบัตร ครูที่ปรึกษาได้ส่งเสริมให้นักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดได้รับรางวัลดีเยี่ยมโดดเด่น  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประกวดวาดภาพจินตนาการอนาคตปี ๒๕๖๐ หัวข้อ "ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในอีก ๓๐ ปีข้างหน้า" ระดับดีเยี่ยมโดดเด่น  โครงการพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

Read more...

บุคลากรผู้จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดดีเด่น

     นางสาลีรัตน์  ช่วยปลอด  ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดดีเด่นจาก นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ปี ๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ที่หอประชุมคุรุสภา โดยมีนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมกว่า ๖๐๐ คน

Read more...

รางวัล "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๖

       นายไพศาล นาขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๕๖ ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

Read more...

รางวัล obec Award ระดับผู้บริหาร

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ขอแสดงความยินดีกับนายมนตรี  อารีราษฎร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ได้รับรางวัล Obec Award รองผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ประจำปี  2555

Read more...

รางวัล obec Award ระดับปฐมวัย

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเบญจวรรณ  เต็มเปี่ยม  ได้รับรางวัล OBEC Award  ครูผู้สอนปฐมวัยยอดเยี่ยม ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา2555

Read more...
Subscribe to this RSS feed