โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต | การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม | รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๒

       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้นางสาวสุชาดา  เพชรสุทธิ์ รับคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นบุคคลผู้เป็นที่ศรัทธา ยกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครู และสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและได้ทุ่มเท  เสียสละ  เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์

ประมวลภาพ 

Rate this item
(12 votes)
back to top