ประกาศ:

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เลขที่ ๓ ถนนนริศร ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  รหัสไปรษณีย์  ๘๓๐๐๐ โทรศัพท์๐-๗๖๒๑-๒๓๒๙     โทรสาร  ๐-๗๖๒๑-๒๓๒๙ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   Website: www.abpk.ac.th    สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ มีเขตพื้นที่บริการทั้งจังหวัดภูเก็ต


ตราประจำโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ตราประจำโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ตราประจำโรงเรียนอนุบาลเป็นสัญลักษณ์ดอกบัวสีชมพู  ล้อมรอบด้วยตัวอักษร  "อ" แสดงความหมาย ดังนี้ "ดอกบัวสีชมพู" เป็นดอกไม้ที่สูงค่า นำมาบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลจนปัจจุบันเปรียบได้กับเด็กทุกคนที่เป็นทรัพยากรที่มีค่า สัญลักษณ์ "อ" หมายถึง โรงเรียนอนุบาล ที่จะทำหน้าที่ดูแล โอบอุ้ม ช่วยเหลือ สนับสนุนนักเรียนที่มีค่าทุกๆ คน ให้เจริญเติบโต งดงาม มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและสืบทอดสังคมดีงามสืบไป


สีประจำโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  "ขาว - ฟ้า"

สีประจำโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  "ขาว - ฟ้า"ขาว            หมายถึง      ความบริสุทธิ์

ฟ้า             หมายถึง      ความกว้างใหญ่ไพศาล

ขาว  ฟ้า   หมายถึง      นักเรียนอนุบาลที่มีความบริสุทธิ์ ไร้เดียงสา ขาวสะอาดสะอาดพร้อมที่จะได้รับการศึกษา เรียนรู้ และพัฒนาให้มีความเจริญเติบโต ก้าวหน้าสู่โลกกว้าง

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

จากการกำหนดมาตรฐานของโรงเรียน คณะกรรมการบริหารทุกฝ่ายได้ร่วมกันกำหนดทิศทางงานเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินการ คือ "โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนเพื่อเป็นคนดี มีคุณธรรม นำความรู้สู่สากล ก้าวทันเทคโนโลยีและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"


พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมและดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
  2. ส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้สู่สากล และก้าวทันเทคโนโลยี
  3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งด้านความรู้ การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพงาน
  4. พัฒนาระบบบริหารการจัดารของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ (Corporate Objectives)

  1. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้
  3. โรงเรียนมีการบริหารการจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
  4. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ค่านิยมของโรงเรียน

"คุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่สากล"


ปรัชญาของโรงเรียน

"การเรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม"


อัตลักษณ์ของโรงเรียน

"ยิ้มใส ไหว้สวย"


เอกลักษณ์ของโรงเรียน

"มารยาทงาม"


ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกไม้ประจำโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต "ดอกนกยูง"

ดอกไม้ประจำโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต "ดอกนกยูง"


เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชอนุบาลภูเก็ต

ประพันธ์โดย อ.อาภรณ์ ชวนุตน์

พวกเรา อนุบาลภูเก็ต

ใจแกร่งดังเพชรไม่คร้านการเรียน

หนักเท่าไรใจสู้เชื่อคุณครูพากเพียร หมั่นเล่าเรียนวิชา

พวกเรา ขยันทำการงาน

สนุกสนานในการกีฬา

ไม่ประพฤติทางชั่วเป็นคนมีคุณค่า กิริยาแสนดี

เราอนุบาลภูเก็ตภูมิใจ

แจ่มใสมั่นในศักดิ์ศรี ไม่หม่นหมองปองไมตรี

ใจอารีเหมือนมณีล้ำค่า

พวกเราต่างนับถือผู้ใหญ่ ปู่ ย่า ตายาย บิดา มารดา

ไม่ดื้อดึง ท่านห้าม เชื่อฟังคำท่านว่า

เพื่ออนาคตเอย

 ดาวน์โหลดเพลงมาร์ชอนุบาลภูเก็ต


เพลงอนุบาลรำลึก

เพลงอนุบาลรำลึก

ดอกนกยูง บานเด่น เดือนเมษา         สะดุดตา ดอกใบ แผ่ไพศาล

นั่นแหละคือ สัญลักษณ์ อนุบาล          ดอกแสดเด่น ชูก้าน เขียวขจี

เรานี้ ดังพี่น้อง ปองรักใคร่           สามัคคี ร่วมใจ กันเต็มที่

รักกันไว้ ด้วยน้ำใจ และไมตรี             จากไปแล้ว ก็ยังมี ใจสัมพันธ์

คราใด เห็นดอก นกยูงบาน                   เหมือนเป็น สัญญาณ เรียกขวัญ

อนุบาล อนุบาล จะรักกัน           รักกันมั่น รักกัน นิรันดร

 ดาวน์โหลดเพลงอนุบาลรำลึก

 

back to top