ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๕ / ๒๕๖๖ เรื่อง การทดสอบความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ห้องเรียน English Program (EP)

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๕ / ๒๕๖๖ เรื่อง การทดสอบความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ห้องเรียน English Program (EP)

ดาวน์โหลด 

back to top