ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๖ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เงื่อนไขพิเศษ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๑๓/๒๕๖๖ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เงื่อนไขพิเศษ

ดาวน์โหลด 

back to top