ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เงื่อนไขพิเศษ

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๑๖/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เงื่อนไขพิเศษ

ดาวน์โหลด 

back to top