ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ฉบับที่ ๑๗/๒๕๖๖ เรื่อง รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ดาวน์โหลด 

back to top