ประกาศ:

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB ๑/๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ EB ๑/๒๕๖๔

ดาวน์โหลด 

back to top