ประกาศ:

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ณ วันที่  12  กรกฏาคม  2565

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 2 93 106 199
อนุบาลปีที่ 3 109 87 196
รวมระดับก่อนประถม 202 193 395
       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 127 133 260
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 152 109 261
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 124 138 262
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 129 130 259
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 139 117 256
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 138 135 273
รวมระดับประถมศึกษา 809 762 1,571
       
รวมทั้งสิ้น 1,011 955 1,966
back to top