ประกาศ:

คุณครูสายชั้น อ. ๒

   

ชื่อ - สกุล: นางรัตนาภรณ์ พรหมเกตุ

หัวหน้าสายชั้น อนุบาล ๒

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (ปฐมวัย)

ชื่อ - สกุล: นางดารุวรรณ เตชะวันโต

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
คบ. (ปฐมวัย)

ชื่อ - สกุล: นางสาวเยาวลักษณ์ สุพรรณชนะบุรี

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
กศ.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

ชื่อ - สกุล: นางสาวรุ่งนภา ลังกาวีเขต

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
คบ. (ปฐมวัย)

ชื่อ - สกุล: นางธิติมา พยายาม

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ปฐมวัย)

 

ชื่อ - สกุล: นางกรรณิกา กลิ่นจันทร์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา: 
ศษ.บ. (คหกรรม)

back to top