ประกาศ:

คุณครูสายชั้น อ. ๓

ชื่อ - สกุล: นางสาวกนกอร ปานบุญ

หัวหน้าสายชั้น อนุบาล ๓

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา: 
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวจุตราพร  แซ่อ๋อง

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (ปฐมวัย)

ชื่อ - สกุล: นางสาวณัฐนรี มะลิชู

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ปฐมวัย)

ชื่อ - สกุล: นางสาวลัดดาวัลย์ เพชรประทุม

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวศุทธินี นาวาแก้ว

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ปฐมวัย)

 

ชื่อ - สกุล: นางมิ่งขวัญ ชิดเชี่ยว

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ปฐมวัย)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวชมเนตร  ภิบาลคำสัตย์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)

back to top