ประกาศ:

พี่เลี้ยงเด็ก

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวสุรินทร์พร  ชาติดอนไฟ

ชั้น: อนุบาล ๒/๑

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวอารยา จันทะนา

ชั้น: อนุบาล ๒/๓

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวมจุรีย์  ห้วยลึก

ชั้น: อนุบาล ๒/๔

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวเสาวลักษณ์  กิ่งแก้ว

ชั้น: อนุบาล ๒/๕

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวลัดดาวัลย์  เกิดไก่แก้ว

ชั้น: อนุบาล ๓/๑

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวธนิตา  ชูศรี

ชั้น: อนุบาล ๓/๒

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวสุดารัตน์  ไก่แก้ว

ชั้น: อนุบาล ๓/๓

ชื่อ - สกุล: นางสาววรวรรณ  สุดาริจักร

ชั้น: อนุบาล ๓/๔

ชื่อ - สกุล: นางสาวสิริวรรณ  เข็มทอง

ชั้น: อนุบาล ๓/๕

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวกันตนา  ฤทธิกูล

ชั้น: อนุบาล ๓/๖

ชื่อ - สกุล: นางสาวกมลพรรณ  อิสรเสรีธรรม

ชั้น: อนุบาล ๓/๗

back to top