ประกาศ:

คุณครูสายชั้น ป.๒

ชื่อ - สกุล: นางสาวทิพย์สุดา ดำนาดี

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (ภาษาไทย)

ชื่อ - สกุล: นายณัฐพงษ์ สุพรรณพงศ์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
กศ.บ. (การประถมศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวชวิศา ถิ่นเกาะยาว

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางอลิษา รัชนิพนธ์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร)

ชื่อ - สกุล: นางสาวภัทราวดี พันธุ์ทอง

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-เคมี)

ชื่อ - สกุล: นางสาวชนิดาภา ทัพเย็น

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางถิราภรณ์ ทองพัฒน์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นางสาวภัสสร ราศรีใส

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
วท.บ. (วิทยาศาสตร์การศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางนฤมล สิทธิพงษ์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสุภาพร ดีมาก

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

back to top