ประกาศ:

คุณครูสายชั้น ป.๔

ชื่อ - สกุล: นางสาวฐิกาญภัศ สันติกุล

หัวหน้าสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ.(ภาษาไทย)

  

ชื่อ - สกุล: นางสาวนวพร คงราช

 

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ - สกุล: นายปฐวี กาลมิกาล

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นางสาวหนึ่งฤทัย  เพชรชำนาญ

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นายธนนิต ทองประสาร

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (คณิตศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นางสาวธียาน์พร ขาวสะอาด

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ - สกุล: นางสาวกรณัฐ สุจริตธรรม

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
อ.บ. (เอเชียศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวบงกชธร เตชะภัททวรกุล

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (วัดผลและประเมินผล)

ชื่อ - สกุล: นายสุรเชษฎ์ เพ็ชร์สุทธิ์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (พลศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวกรชศา หนูเนตร

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นายวรยุทธิ์ บุญสัย

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (สังคมศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางอัจฉราพา ทองอินทร์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (ภาษาจีน)

ชื่อ - สกุล: นางโสภา ภัทรชุติกุล

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (นาฎศิลป์)

 

back to top