ประกาศ:

คุณครูสายชั้น ป.๕

ชื่อ - สกุล: นางสาวกมลรัตน์ เพ็ชรเกิด

หัวหน้าสายชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ. (ประถมศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางสาวขวัญตา นาคสัน

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ - สกุล: นางสาวปวีณา เดชเอี่ยม

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (คณิตศาสตร์)

ชื่อ - สกุล: นางสาวอรอุมา ทับไทร

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ. (นาฏศิลป์)

ชื่อ - สกุล: นางดวงพร กุลศุภกร

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อ - สกุล: นายอนุชิต หมอเล็ก

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางขวัญทิพย์  วิจักขณ์สังสิทธิ์

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวพวงเพ็ญ ประกิต

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศศ.บ. (ภาษาและวรรณคดีไทย)

ชื่อ - สกุล: นายอนุรัตน์ รักษ์วงค์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ศษ.บ. (พลศึกษา)

ชื่อ - สกุล: นางสาวโสภาวรรณ ศรีปัญญา

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา:
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)

 

ชื่อ - สกุล: นางบุบผา มุงคำภา

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา: 
ศศ.บ. (ภาษาไทย)

ชื่อ - สกุล: นางสาวศิวพร หมื่นรันต์

วิทยฐานะ: -
วุฒิการศึกษา:
ค.บ. (คณิตศาสตร์)

back to top