ประกาศ:

ลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อ - สกุล: นางจรัญญู บุตรโคตร

ชื่อ - สกุล: นางสาวสุจิ้น ประทานทรง

ชื่อ - สกุล: นางสาววิภาวี  กิ่งแก้ว

ชื่อ - สกุล: นางจิตรา   มั่นทอง

ชื่อ - สกุล:  นายรักศักดิ์   สนิทปู่

ชื่อ - สกุล: นายปิละ   ราโช

ชื่อ - สกุล: นางสาวการติกา  ใยฝ้าย

ชื่อ - สกุล: นางสาวอังธิกา  จันทร์หลวง

back to top