ประกาศ:

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนชั้น ป.๔/๒

          วันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ดำเนินกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  จำนวน ๓๖ คน  โดย จัดกิจกรรมเสริมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นฐานในการเรียนตามหลักสูตรโครงการส่งเสริมความสามารพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ส่งผลให้นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมค่ายปรับพื้นฐานในครั้งนี้ได้รับองค์ความรู้ด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรักสมัครสมานสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ และ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.๔/๒

          วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวสุชาดา เพชรสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ปกครอง และนักเรียน สู่การเรียนในระบบการศึกษาอย่างแท้จริง การปฐมนิเทศในครั้งนี้ ทางโรงเรียนมีการชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสคร์และคณิตศาสตร์ และกฏระเบียบต่างๆ ของห้องเรียน โรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้ามาเรียน ได้รับรู้และปฏิบัติร่วมกัน ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านจิตใจ ให้เกิดความรัก ความผูกพันระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครอง ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมต่อไปในอนาคต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต ๑

   วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายอุดร ธรรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต ๑ จำนวน ๑๒๑ คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัย การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน และงานด้านอาคารสถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต"

      วันที่ ๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต" ณ โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ ณัฐสิรี อาชีวระงับโรค

      วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นางสาวณัฐสิรี อาชีวระงับโรค ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่มอบนโยบาย

      วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ มอบนโยบายการจัดการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่มีการบริหารจัดการด้านการศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนได้รับผลคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O - NET ประจำปี ๒๕๖๕ ในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และโรงเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ที่ได้คะแนน O – NET เต็ม ๑๐๐ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา๒๕๖๕ และมอบเกียรติให้แก่โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา” โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โรงเรียนถลางพระนางสร้าง โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง โรงเรียนบ้านบางเทา และโรงเรียนวิชิตสงคราม เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Read more...

การแข่งขันกีฬา "อนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๖ โรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้ " ณ จังหวัดระนอง

      วันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "อนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๖ โรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้ " ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้

Read more...

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

        วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากร ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา  ทิศทางการบริหารงาน  กิจกรรมการเรียนการสอน และะความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ในการร่วมมือกันดูแลบุตรหลาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Read more...

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์

      วันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๖ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้องเรียนพิเศษ English Program ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและจากประสบการณ์จริงในต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รวมถึงความสามัคคีในหมู่คณะ [Quest for Excellence]  โดยเข้าศึกษาและร่วมทำกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ ณ Management Development Institute of Singapore (MDIS) (ประเทศสิงคโปร์) เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ New water (การบริหารจัดการน้ำ) URA ผังเมืองของประเทศสิงคโปร์  Garden By the bay สวนพฤกษชาติ  Universal และ Singapore flyer ชมทิวทัศน์รองเมืองแบบ 360 องศา 

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม

         วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นายเจษฎา ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามและคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...