ประกาศ:

ภาพกิจกรรม

งานมุทิตา จิตานุสรณ์ "ร้อยดวงใจ ด้วยใยบัว ๖๖"

      วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมจัดงานมุทิตา จิตานุสรณ์ "ร้อยดวงใจด้วยใยบัว ๖๕" ให้แก่คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ คุณครูจันทนา หิรัญจรัสพิวัฒน์ คุณครูจินตนา อารีราษฎร์ คุณครูสุภาวดี ศรีหล้า และคุณครูปลื้มจิต หงอประดิษฐ์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Read more...

กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมอำลา บูชาครูเกษียณ ๒๕๖๖

      วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ คุณครูจันทนา หิรัญจรัสพิวัฒน์ คุณครูจินตนา อารีราษฎร์ คุณครูสุภาวดี ศรีหล้า และคุณครูปลื้มจิต หงอประดิษฐ์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ และเป็นการยกย่องเชิดชูเกี่ยรติในคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเท ทั้งกำลังกายและกำลังใจในการอบรมสั่งสอนนักเรียนจนประสบความสำเร็จ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

งานเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๖

      วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร คณะครูผู้ประพฤติดีงามเป็นแบบอย่าง จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย คุณครูจินตนา อารีราษฎร์ คุณครูจันทนา หิรัญจรัสพิวัฒน์ คุณครูสุภาวดี ศรีหล้า และคุณครูปลื้มจิต หงอประดิษฐ์ เข้าร่วมโครงการ "งานเกียรติยศ เราสร้างเองได้" ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเอ็น เอช โบ๊ท ลากูน ภูเก็ต รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

Read more...

โครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า" ๒๕๖๖

        วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนรู้ทันภัยอันตรายที่เกิดจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนได้รู้ถึงโทษ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าจำหน่ายและมีไว้ครอบครอบของบุหรี่ไฟฟ้า และสร้างแนวทางให้สามารถเลิกบุหรี่ไฟฟ้าได้ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการแพร่กระจายที่เพิ่มขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้า ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ วันสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิต ๒๕๖๖

        วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานเปิดงานกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ วันสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย กระตุ้นให้นักเรียนสนใจใฝ่เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ แสดงออกด้านความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ และเพื่อให้นักเรียนได้ดำรงตนตามพระจริยวัตรด้านการอ่านของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้ายอดนักอ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

        วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวจิรภา ถิรินทรพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๔ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พุ่มเงิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา

        วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๖

        วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ตลอดมา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

งานมหกรรมวิชาการภาคใต้ (Southern English Medium Instruction Programmes Open House ๒๐๒๓

        วันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการภาคใต้ (Southern English Medium Instruction Programmes Open House ๒๐๒๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๖ ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

Read more...

กิจกรรมค่ายฯ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และ ๖/๒

        วันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และ ๖/๒ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช.) จังหวัดปทุมธานี และพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

Read more...