ประกาศ:

ผู้บริหาร

ต้อนรับรองผู้อำนวยการ ณัฐสิรี อาชีวระงับโรค

      วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นางสาวณัฐสิรี อาชีวระงับโรค ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

นักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๑๐๐ คะแนนเต็ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ รับเกียรติบัตรจากรองผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต

      วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  คณะผู้บริหาร และคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่สอบได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑ คน เข้ารับเกียรติบัตร จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

Read more...

คณะผู้บริหารร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต (วันที่ ๑ กันยายน )

        วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญเนื่องในวันครบรอบเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต (วันที่ ๑ กันยายน ) และนำน้ำมนตร์มาประพรมเพื่อความเป็นศิริมงคล ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

โครงการ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต

      วันที่ ๒ และ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครู ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต หัวข้อกิจกรรม “การสอดส่องและแจ้งเบาะแส ครั้งที่ ๑ และ ๒” ณ โรงแรมเมโทรโพล และ โรงแรมบูกิตตา บูทีค โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

การประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ Implementation From Policy To Practice ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ซี้ตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

       วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานการประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฎิบัติ Implementation From Policy To Practice ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ซี้ตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ในการดำเนินงานและปฎิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และแจ้งข้อราชการเร่งด่วน และข้อปฎิบัติ ของแต่ละกลุ่มงานใน สพป.ภูเก็ต กลุ่มบริหารงานการเงินเกี่ยวกับงบประมาณ การจ้าง การเบิกจ่าย กลุ่มนโยบายและแผน งบประมาณการดำเนินงานปี ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการแข่งขันของนักเรียน กลุ่มอำนวยการ การทอดกฐินพระราชทาน หน่วยตรวจสอบภายใน การเบิกจ่ายตามระเบียบข้อกฏหมาย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล การดำเนินงานด้านวิชาการ ของโรงเรียน กลุ่มพัฒนาบุคลากร การอบรมคูปองครู กลุ่ม ICT การดำเนินงาน NEW DLTV

Read more...

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้

       วันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การประกันคุณภาพภายนอกรอบ ๔ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑, งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ จัดโดย ชมรมรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด(ประเทศไทย) ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี

Read more...

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นายวิลาศ ปริญญานิยม

       วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีและให้ต้อนรับ นายวิลาศ ปริญญานิยม ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมี นายสายัณห์ ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนในสังกัด สพป. มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

Read more...

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต นายวิลาศ ปริญญานิยม

       วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑  ผู้บริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  ร่วมแสดงความยินดีและให้ต้อนรับ  นายวิลาศ ปริญญานิยม ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยมี  นายอนุรักษ์  รุ่งเรือง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนในสังกัด สพป. มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

Read more...

งานแสดงมุทิตาจิต "โหมเรา รักพี่ สมศักดิ์ศรี วันเกษียณ" ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

       เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต "โหมเรา รักพี่ สมศักดิ์ศรี วันเกษียณ" ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ในการจัดงานในครั้งนี้ เครือข่ายโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้เป็นเจ้าภาพ ภาพรวมของการจัดงานยิ่งใหญ่ สมเกียรติและสมศักดิ์ศรีของพี่น้องชาวอนุบาลประจำจังหวัด ทั้ง ๗๗ จังหวัด ๘๒ โรงเรียน เพื่อใช้กิจกรรมนี้ในการหลอมรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีและร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ ในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๓๓ ท่าน

Read more...

ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการ ภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ


     คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการภัทรนิษฐ์  วิเชียรบรรณ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารประชาร่วมใจ  โดยมีผู้บริหารในจังหวัดภูเก็ตแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างคับคั่ง

Read more...