ประกาศ:

สถานศึกษา

กตเวทิตาจิต ศิษย์น้อมอำลา บูชาครูเกษียณ ๒๕๖๖

      วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ คุณครูจันทนา หิรัญจรัสพิวัฒน์ คุณครูจินตนา อารีราษฎร์ คุณครูสุภาวดี ศรีหล้า และคุณครูปลื้มจิต หงอประดิษฐ์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ และเป็นการยกย่องเชิดชูเกี่ยรติในคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเท ทั้งกำลังกายและกำลังใจในการอบรมสั่งสอนนักเรียนจนประสบความสำเร็จ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

งานมุทิตา จิตานุสรณ์ "ร้อยดวงใจ ด้วยใยบัว ๖๖"

      วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมจัดงานมุทิตา จิตานุสรณ์ "ร้อยดวงใจด้วยใยบัว ๖๕" ให้แก่คณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่เกษียณอายุราชการ จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ คุณครูจันทนา หิรัญจรัสพิวัฒน์ คุณครูจินตนา อารีราษฎร์ คุณครูสุภาวดี ศรีหล้า และคุณครูปลื้มจิต หงอประดิษฐ์ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา

        วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวิเชียรชม จังหวัดสงขลา เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรม สพป. ภูเก็ตเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

        วันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรม สพป. ภูเก็ตเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬา ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย นักกีฬสได้ฝึกทักษะและมีประสบการณ์ด้านกีฬา เป้าหมายนักกีฬา ๘ กลุ่มเครือข่าย ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี โดยมีนายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน สพป. ภูเก็ตเกมส์ ณ สนามสุระกุล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

        วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.๔/๒

          วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวสุชาดา เพชรสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ปกครอง และนักเรียน สู่การเรียนในระบบการศึกษาอย่างแท้จริง การปฐมนิเทศในครั้งนี้ ทางโรงเรียนมีการชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสคร์และคณิตศาสตร์ และกฏระเบียบต่างๆ ของห้องเรียน โรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้ามาเรียน ได้รับรู้และปฏิบัติร่วมกัน ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านจิตใจ ให้เกิดความรัก ความผูกพันระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครอง ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมต่อไปในอนาคต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต ๑

   วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายอุดร ธรรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต ๑ จำนวน ๑๒๑ คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัย การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน และงานด้านอาคารสถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่มอบนโยบาย

      วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ มอบนโยบายการจัดการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่มีการบริหารจัดการด้านการศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนได้รับผลคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O - NET ประจำปี ๒๕๖๕ ในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และโรงเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ที่ได้คะแนน O – NET เต็ม ๑๐๐ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา๒๕๖๕ และมอบเกียรติให้แก่โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา” โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โรงเรียนถลางพระนางสร้าง โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง โรงเรียนบ้านบางเทา และโรงเรียนวิชิตสงคราม เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Read more...

การแข่งขันกีฬา "อนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๖ โรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้ " ณ จังหวัดระนอง

      วันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "อนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๖ โรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้ " ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้

Read more...

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

        วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากร ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา  ทิศทางการบริหารงาน  กิจกรรมการเรียนการสอน และะความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ในการร่วมมือกันดูแลบุตรหลาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Read more...