ประกาศ:

สถานศึกษา

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.๔/๒

          วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวสุชาดา เพชรสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ปกครอง และนักเรียน สู่การเรียนในระบบการศึกษาอย่างแท้จริง การปฐมนิเทศในครั้งนี้ ทางโรงเรียนมีการชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสคร์และคณิตศาสตร์ และกฏระเบียบต่างๆ ของห้องเรียน โรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง และนักเรียนที่เข้ามาเรียน ได้รับรู้และปฏิบัติร่วมกัน ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านจิตใจ ให้เกิดความรัก ความผูกพันระหว่างโรงเรียน และผู้ปกครอง ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมต่อไปในอนาคต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต ๑

   วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖  นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ให้การต้อนรับ นายอุดร ธรรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต ๑ จำนวน ๑๒๑ คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program การจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัย การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน และงานด้านอาคารสถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่มอบนโยบาย

      วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ มอบนโยบายการจัดการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่มีการบริหารจัดการด้านการศึกษาส่งผลให้ผู้เรียนได้รับผลคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O - NET ประจำปี ๒๕๖๕ ในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ และโรงเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ที่ได้คะแนน O – NET เต็ม ๑๐๐ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา๒๕๖๕ และมอบเกียรติให้แก่โรงเรียนบ้านสะปำ “มงคลวิทยา” โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โรงเรียนถลางพระนางสร้าง โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบำรุง โรงเรียนบ้านบางเทา และโรงเรียนวิชิตสงคราม เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

Read more...

การแข่งขันกีฬา "อนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๖ โรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้ " ณ จังหวัดระนอง

      วันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "อนุบาลประสานใจ ครั้งที่ ๑๖ โรงเรียนอนุบาล ๑๔ จังหวัดภาคใต้ " ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้

Read more...

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

        วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากร ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา  ทิศทางการบริหารงาน  กิจกรรมการเรียนการสอน และะความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ในการร่วมมือกันดูแลบุตรหลาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Read more...

การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

         วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ห้องเรียน ห้องเรียนละ ๓๖ คน เป็นนักเรียนที่มีความสนใจและมีความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน มุ่งเน้นการเพิ่มทักษะและความสามารถเฉพาะด้านให้แก่นักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต

Read more...

การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา รูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom Meeting

         โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ในการจัดอบรมผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา แก่ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูหัวหน้าโครงการโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ รูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกอากาศจาก โรงเรียนราชวินิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางวิชาการโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม

         วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นายเจษฎา ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงครามและคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

          วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมต้อนรับ นายบุญเสริม เชยกลาง และนางสาวกันต์ณิชชา กองทุ่งมน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา พร้อมคณะในโอกาสเข้าศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนภาษาจีน ICC ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

จับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

          วันอาทิตย์ ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีการจับฉลาก จำนวน ๕๐ คน ซึ่งดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการรับนักเรียนปี ๒๕๖๖ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การจับฉลาก เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...