ประกาศ:

การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

      วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ดร.วิภา สายรัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสได้มาตรฐานและมีความยุติธรรม บรรลุวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

back to top