ประกาศ:

การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

        วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำบุคลากร ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา  ทิศทางการบริหารงาน  กิจกรรมการเรียนการสอน และะความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ในการร่วมมือกันดูแลบุตรหลาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

ประมวลภาพ

back to top