ประกาศ:

นักเรียน

โครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า" ๒๕๖๖

        วันศุกร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ รู้เท่าทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนรู้ทันภัยอันตรายที่เกิดจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนได้รู้ถึงโทษ ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าจำหน่ายและมีไว้ครอบครอบของบุหรี่ไฟฟ้า และสร้างแนวทางให้สามารถเลิกบุหรี่ไฟฟ้าได้ อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการแพร่กระจายที่เพิ่มขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้า ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ วันสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิต ๒๕๖๖

        วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดร.วิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานเปิดงานกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และ วันสัปดาห์ห้องสมุดมีชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมเทิดพระเกียรติในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย กระตุ้นให้นักเรียนสนใจใฝ่เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ แสดงออกด้านความสามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ และเพื่อให้นักเรียนได้ดำรงตนตามพระจริยวัตรด้านการอ่านของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้ายอดนักอ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๖

        วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ตลอดมา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

งานมหกรรมวิชาการภาคใต้ (Southern English Medium Instruction Programmes Open House ๒๐๒๓

        วันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการภาคใต้ (Southern English Medium Instruction Programmes Open House ๒๐๒๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๖ ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

Read more...

กิจกรรมค่ายฯ และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และ ๖/๒

        วันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนห้องเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ และ ๖/๒ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ และศึกษาแหล่งเรียนรู้ทาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร กรุงเทพมหานคร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวพช.) จังหวัดปทุมธานี และพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

Read more...

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) ประจำปี ๒๕๖๖

        วันจันทร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นางสาวจิรภา ถิรินทรพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดวิชิตสังฆาราม  (วัดควน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

"บัวชมพูเกมส์" ครั้งที่ ๓๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

          วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "บัวชมพูเกมส์" ครั้งที่ ๓๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ สนามกีฬาสุระกุล โดยได้รับเกียรติจาก นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิด มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล รูบิค กีฬา E-Sport และกรีฑา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

Read more...

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

          วันอังคารที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยกิจกรรมวันสุนทรภู่ตรงกับวันที่ ๒๖ มิถุนายน และวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ของทุกปี ด้วยภาษาไทยถือเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
โดยกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงสุนทรภู่ ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลก
๒. เพื่อให้นักเรียนได้ทราบชีวประวัติและผลงานของท่านสุนทรภู่
๓. เพื่อให้นักเรียนสนใจ ตระหนักในคุณค่าและร่วมอนุรักษ์วรรณคดีไทย
๔. เพื่อให้นักเรียนร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมและเป็นภาษาของชาติ

สำหรับกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประกอบด้วย กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ โดยการจัดประกวดผลงานในแต่ละห้องเรียน และนำผลงานนักเรียนที่ชนะการประกวดมาจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการแสดงละครเวที ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมการเรียนรู้โปรแกรม GSP

          โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม GSP ในระดับประถมศึกษาปีที่ ๔/๒, ๕/๒ และ ๖/๒ จัดกิจกรรมวันเสาร์ที่ ๑, ๘ และ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ชั้น ๓ อาคารประชาร่วมใจ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP)ในระดับที่สูงขึ้น ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถทางด้านวิชาการ ซึ่งเป็นการบูรณาการสาระที่เกี่ยวข้องกับความรู้คณิตศาสตร์และทักษะทางด้านเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

Read more...

กิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข

          วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนแกนนำต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมนิทรรศการยาเสพติด กิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติดและวิธีการปฏิบัติตนให้ห่างไกลยาเสพติด กิจกรรมวอร์คแรลลี่ กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงยาเสพติดทุกชนิด เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยต่อตนเองและสังคม ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเสียสละเพื่อส่วนรวม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อันเป็นพระประมุข มีจิตอาสาเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตในการส่งวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...