ประกาศ:

นักเรียน

กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนชั้น ป.๔/๒

          วันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ดำเนินกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  จำนวน ๓๖ คน  โดย จัดกิจกรรมเสริมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นฐานในการเรียนตามหลักสูตรโครงการส่งเสริมความสามารพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ส่งผลให้นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมค่ายปรับพื้นฐานในครั้งนี้ได้รับองค์ความรู้ด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรักสมัครสมานสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ และ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์

      วันที่ ๒๕ - ๒๗ มีนาคม  ๒๕๖๖ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ห้องเรียนพิเศษ English Program ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและจากประสบการณ์จริงในต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รวมถึงความสามัคคีในหมู่คณะ [Quest for Excellence]  โดยเข้าศึกษาและร่วมทำกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ ณ Management Development Institute of Singapore (MDIS) (ประเทศสิงคโปร์) เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ New water (การบริหารจัดการน้ำ) URA ผังเมืองของประเทศสิงคโปร์  Garden By the bay สวนพฤกษชาติ  Universal และ Singapore flyer ชมทิวทัศน์รองเมืองแบบ 360 องศา 

Read more...

วันแห่งความสำเร็จ ประจำปี ๒๕๖๕

          วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียน 

Read more...

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ปีการศึกษา ๒๕๖๕

          วันที่ ๒ - ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายราชสดุดีฯ พิธีเปิดค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด การลอดซุ้มหน้าเสือ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมฐานการเรียนรู้และฐานผจญภัย กิจกรรมสร้างที่พัก กิจกรรมการทบทวนความรู้ในการอยู่ค่ายพักแรม การประกอบอาหาร กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมการชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ - ยุวกาชาด รู้จักความเสียสละ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือสังคม สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

Read more...

กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ปีการศึกษา ๒๕๖๕

          วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , ๒, ๓, ๔ และ ๖ ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วยการลอดซุ้ม การเปิดกองลูกเสือ ยุวกาชาด กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมฐาน กิจกรรมซุปเปอร์เชฟ และการบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ - ยุวกาชาด รู้จักความเสียสละ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือสังคม สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

การสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบ (CEFR)

          วันที่ ๒๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (Common European Framework of Rdference for Languages) ให้กับนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖

          วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะครู ตัวแทนนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ สืบสานวัฒนธรรมการแห่เทียนเข้าพรรษา และถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณวัด ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) จังหวัดภูเก็ต

Read more...

สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง YCT (Youth Chiness Test)

          วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ดำเนินการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง YCT (Youth Chiness Test) สำหรับตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๕ จำนวน ๑๓๐ คน การดำเนินการทดสอบในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ อบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้ภาษาจีนกลาง YCT (Youth Chinese Test)

      วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ภาษาจีนกลาง YCT (Youth Chinese Test) โดยวิทยากรชาวจีนจากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

      วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. งานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย ผ่านการปฏิบัติจริง โดยพรรคที่ได้ลำดับที่ ๑ คือ พรรคอนุบาลร่วมใจ ได้คะแนน ๖๖๖ คะแนน  ลำดับที่ ๒ คือ พรรคพลังบัวชมพู ได้คะแนน ๓๔๖ คะแนน  ลำดับที่ ๓ คือ พรรคอนุบาลก้าวไกล ได้คะแนน ๒๕๖ คะแนน ลำดับที่ ๔ คือ พรรคก้าวไกลบัวชมพู ได้คะแนน  ๑๙๙ คะแนน และลำดับที่ ๕ คือ พรรรคพลังอนุบาล ได้คะแนน ๑๑๓ คะแนน ณ ใต้ถุนอาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...