ประกาศ:

นักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ จังหวัดนครราชสีมา

       วันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  นางสาวสุชาดา เพชรสุทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ จำนวน ๒๕ คน ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรมครั้งนี้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นโดยผ่านประสบการณ์ตรง เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ความมีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ

back to top