ประกาศ:

กิจกรรมเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

      วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. งานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย ผ่านการปฏิบัติจริง โดยพรรคที่ได้ลำดับที่ ๑ คือ พรรคอนุบาลร่วมใจ ได้คะแนน ๖๖๖ คะแนน  ลำดับที่ ๒ คือ พรรคพลังบัวชมพู ได้คะแนน ๓๔๖ คะแนน  ลำดับที่ ๓ คือ พรรคอนุบาลก้าวไกล ได้คะแนน ๒๕๖ คะแนน ลำดับที่ ๔ คือ พรรคก้าวไกลบัวชมพู ได้คะแนน  ๑๙๙ คะแนน และลำดับที่ ๕ คือ พรรรคพลังอนุบาล ได้คะแนน ๑๑๓ คะแนน ณ ใต้ถุนอาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top