ประกาศ:

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ อบรมเตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้ภาษาจีนกลาง YCT (Youth Chinese Test)

      วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดความรู้ภาษาจีนกลาง YCT (Youth Chinese Test) โดยวิทยากรชาวจีนจากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top