ประกาศ:

การสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ตามกรอบ (CEFR)

          วันที่ ๒๓ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดสอบวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (Common European Framework of Rdference for Languages) ให้กับนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ English Program ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารประชาร่วมใจ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

back to top