ประกาศ:

กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ปีการศึกษา ๒๕๖๕

          วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ , ๒, ๓, ๔ และ ๖ ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วยการลอดซุ้ม การเปิดกองลูกเสือ ยุวกาชาด กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมฐาน กิจกรรมซุปเปอร์เชฟ และการบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ - ยุวกาชาด รู้จักความเสียสละ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือสังคม สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

back to top