ประกาศ:

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ปีการศึกษา ๒๕๖๕

          วันที่ ๒ - ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต กิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายราชสดุดีฯ พิธีเปิดค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด การลอดซุ้มหน้าเสือ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมฐานการเรียนรู้และฐานผจญภัย กิจกรรมสร้างที่พัก กิจกรรมการทบทวนความรู้ในการอยู่ค่ายพักแรม การประกอบอาหาร กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมการชุมนุมรอบกองไฟ กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ - ยุวกาชาด รู้จักความเสียสละ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ และช่วยเหลือสังคม สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

back to top