ประกาศ:

วันแห่งความสำเร็จ ประจำปี ๒๕๖๕

          วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียน 

งานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          ๑. เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
          ๒. เพื่อสานสายใยสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับศิษย์ สร้างความรู้สึกแห่งกตัญญุตา อันควรที่นักเรียนพึงปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งหมายถึงสถาบันการศึกษาและการกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตน
          ๓. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเอง และแสดงความขอบคุณต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีแก่นักเรียน จนกระทั่งจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไป
          กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒๗๓ คน และการร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ

back to top