ประกาศ:

กิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนชั้น ป.๔/๒

          วันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ดำเนินกิจกรรมค่ายปรับพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  จำนวน ๓๖ คน  โดย จัดกิจกรรมเสริมคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นฐานในการเรียนตามหลักสูตรโครงการส่งเสริมความสามารพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ส่งผลให้นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมค่ายปรับพื้นฐานในครั้งนี้ได้รับองค์ความรู้ด้านทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรักสมัครสมานสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ และ ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ประมวลภาพ 

back to top