ประกาศ:

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

          วันที่ ๑๐ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กิจกรรมครั้งนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ได้สัมผัสแหล่งเรียนรู้จากสภาพจริง เสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษา อันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ ๒๑

ประมวลภาพ 

back to top