ประกาศ:

ครู

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต"

      วันที่ ๖ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และยกระดับคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต" ณ โรงแรมภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

"ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต" ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

      วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าหอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๗ ประจำปี ๒๕๖๖ และร่วมกิจกรรมวันครู ณ หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต และในเวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมแข่งขันกีฬาวันครู ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนบ้านสะปำ "มงคลวิทยา" จังหวัดภูเก็ต

Read more...

พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

      วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕  นางสาวจิรภา ถิรินทรพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

      วันที่ ๑๑ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕  นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ โรงแรมในยาง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Read more...

งานเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕

      วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมงานเกียรติยศ เราสร้างเองได้ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และเข้ารับโล่รางวัลเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้
       ๑.รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ประเภทสถานศึกษาประดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
       ๒.นายวิลาศ ปริญญานิยม รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย
       ๓.นางสาวอรอุมา ทองสกุล รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
       ๔.นางกัญจนาภา แช่มศรี รางวัลครูผู้สอนที่่มีผลงานดีเด่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
       ๕.นางกัสมีนี ดุมลักษณ์ รางวัลครูผู้สอนที่่มีผลงานดีเด่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
       ๖.นางสาวชนิดาภา ทัพเย็น รางวัลครูผู้สอนที่่มีผลงานดีเด่นในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ
       ๗.นางสาวสุพัตรา พรหมสวัสดิ์ รางวัลครูอัตราจ้างที่มีผลงานดีเด่น
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อ.เมือง จ.ภูเก็ต

Read more...

การแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์

       วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายวิลาศ ปริญญานิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหารและคณะครู ร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล กระชับความสัมพันธ์ครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

        วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๕ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

กิจกรรมอบรมเพิ่มพูนทักษะนักเรียนยุคใหม่ใส่ใจในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัย

       วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดอบรมเพิ่มพูนทักษะนักเรียนยุคใหม่ ใส่ใจในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัย ให้กับตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๑๒๐ คน กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามแนวทางโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชนให้โรงเรียนเป็นศูนย์รวมของการพัฒาสุขภาพในชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

        วันที่  ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายวิลาศ ปริญญานิยม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องเกียรติยศ อาคารฉลองขวัญ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

Read more...

อบรมหัลกสูตรการอบรมพัฒนาครูเป็นนักจิตวิทยา

       วันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ งานบุคลากร โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จัดอบรมหลักสูตร การอบรมพัฒนาครูเป็นนักจิตวิทยาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจิตวิทยา มีทักษะการวิเคราะห์และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างให้ครูตระหนักในความสำคัญของภาระและหน้าที่ของคำว่าครู ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยมีคณะครูเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น ๙๙ คน และได้รับความร่วมมือสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ โรงแรมประมุกโก้ จังหวัดภูเก็ต

Read more...