ประกาศ:

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับนางสาว​ณัฐ​สิรี​ อาชีว​ระงับ​โรค ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ

        โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับนางสาว​ณัฐ​สิรี​ อาชีว​ระงับ​โรค ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ

Read more...

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครู ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา”

        โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครู ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา”

Read more...

รางวัลการสอบแข่งขัน ASMOPSS THAILAND 2023 รอบแรก

       โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ??ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขัน ASMOPSS THAILAND 2023 รอบแรก ??

??? วิชาคณิตศาสตร์

  1. ด.ญ. กรณ์ฐิพัชร์ บุญทรง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน?
  2. ด.ญ. ธัญชนก ลิ่วลักษณ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง?
  3. ด.ญ.ปุญญิศา นวลเขียว ได้รับรางวัลชมเชย
Read more...

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

        โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖

Read more...

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลด้วยกระบวนการสภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ชื่อเรื่องวิจัย : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลด้วยกระบวนการสภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผู้วิจัย : นางสาวจิรภา  ถิรินทรพงศ์

ปีที่ทำการวิจัย : ๒๕๖๕

(คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

รางวัลชนะเลิศและโล่เกียรติยศ ในการแข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writers Contest (ครั้งที่ ๔)

                  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกัญญาพัชร ปิติสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๗ และคุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูภานิสรา เท่งฮะ คุณครูพวงเพ็ญ ประกิต ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writers Contest (ครั้งที่ ๔) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รุ่น Junior (ภาคใต้) ในหัวข้อ "ค่านิยมที่มีผลต่อคนอย่างฉัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Read more...

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายสรวิศ รักษาเขตร และเด็กชายชวนนท์ หนูนุ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล

Read more...

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายอังกูร ผลิโกมล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล

Read more...

รางวัลเกียรติบัตรเพชรชฎาฟ้าขาว (SMP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเพชรชฎาฟ้าขาว (SMP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

       โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน ๗ คน
       ๑.เด็กหญิงกัญพัชญ์  ทวีพันธุรัตน์
       ๒.เด็กชายปุณณ์พงษ์  สุทธินวล
       ๓.เด็กชายณคุณ  แก้วเสน

Read more...

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันวาดภาพระบายสี

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงรวิสรา โยมญาติ
เด็กหญิงธัญชนก ลิ่วลักษณ์
เด็กหญิงกรณ์ฐิพัชร์ บุญทรง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในหัวข้อ ภูเก็ตโปร่งใส

เด็กชายสุกฤษฎิ์ อสัมภินวัฒน์
เด็กชายกตพล ถือแก้ว
เด็กชายปวรุตม์ ศรีทรัพย์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันวาดภาพระบายสีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ในหัวข้อ ภูเก็ตโปร่งใส

กิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ภูเก็ตโปร่งใส" องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมแคแสด (ชั้น ๔) อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Read more...