ประกาศ:

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

รางวัลชนะเลิศและโล่เกียรติยศ ในการแข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writers Contest (ครั้งที่ ๔)

                  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกัญญาพัชร ปิติสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๗ และคุณครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูภานิสรา เท่งฮะ คุณครูพวงเพ็ญ ประกิต ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writers Contest (ครั้งที่ ๔) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รุ่น Junior (ภาคใต้) ในหัวข้อ "ค่านิยมที่มีผลต่อคนอย่างฉัน" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
Read more...

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายสรวิศ รักษาเขตร และเด็กชายชวนนท์ หนูนุ่ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล

Read more...

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายอังกูร ผลิโกมล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๑ ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล

Read more...

รางวัลเกียรติบัตรเพชรชฎาฟ้าขาว (SMP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

      โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเพชรชฎาฟ้าขาว (SMP) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชงโค โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

       โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน ๗ คน
       ๑.เด็กหญิงกัญพัชญ์  ทวีพันธุรัตน์
       ๒.เด็กชายปุณณ์พงษ์  สุทธินวล
       ๓.เด็กชายณคุณ  แก้วเสน
       ๔.เด็กชายปัณณพัฒน์  สุทธินวล
       ๕.เด็กหญิงณิชารีย์  ยินดีมาก
       ๖.เด็กหญิงปภาวี  ชมบุญ
       ๗.เด็กชายพิสิษฐ์  บุ่ยทวีทรัพย์

Read more...

รางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันวาดภาพระบายสี

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงรวิสรา โยมญาติ
เด็กหญิงธัญชนก ลิ่วลักษณ์
เด็กหญิงกรณ์ฐิพัชร์ บุญทรง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ในหัวข้อ ภูเก็ตโปร่งใส

เด็กชายสุกฤษฎิ์ อสัมภินวัฒน์
เด็กชายกตพล ถือแก้ว
เด็กชายปวรุตม์ ศรีทรัพย์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันวาดภาพระบายสีในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ ในหัวข้อ ภูเก็ตโปร่งใส

กิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต "ภูเก็ตโปร่งใส" องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมแคแสด (ชั้น ๔) อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
Read more...

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน งานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖

โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงนลินทิพย์ ปลูกไม้ดี
เด็กหญิงธาราทิพย์ บุญสนิท
เด็กหญิงปารวีย์ บุตรละคร

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน งานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้าภูเก็ต โกรเซอรี่

Read more...

รางวัล "เด็กดีศรีเสมา : ผอ เขต จูเนียร์ ประจำปี ๒๕๖๖"

     โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณัฐนิชา สังวร ประธานสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต เข้ารับเกียรติบัตร "เด็กดีศรีเสมา : ผอ เขต จูเนียร์ ประจำปี ๒๕๖๖" ณ ห้องประชุมพุดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Read more...

รางวัลเหรียญทองชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

        โรงเรียนอนุบาล ภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครูที่ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

Read more...