ประกาศ:

เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เอกสารเผยแพร่ผลงานวิชาการของครูและผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลด้วยกระบวนการสภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ชื่อเรื่องวิจัย : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลด้วยกระบวนการสภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผู้วิจัย : นางสาวจิรภา  ถิรินทรพงศ์

ปีที่ทำการวิจัย : ๒๕๖๕

(คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนให้มีความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผู้วิจัย : นางสาวฐิกาญภัศ  สันติกุล

ปีที่ทำการวิจัย : 2563

(คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่องดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยการใช้แบบจำลอง

ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่องดาวฤกษ์และดาวเคราะห์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยการใช้แบบจำลอง

ผู้วิจัย : นางสาวจันทร์เพ็ญ  คงบำรุง

ปีที่ทำการวิจัย : 2563

(คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน

ชื่อเรื่องวิจัย : การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน

ผู้วิจัย : นางสาวโสภาวรรณ  ศรีปัญญา

ปีที่ทำการวิจัย : 2563

(คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยใช้หลักการบริหารจัดการแบบ 4ป Model

ชื่อเรื่องวิจัย : การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต โดยใช้หลักการบริหารจัดการแบบ 4ป Model

ผู้วิจัย : นายวิลาศ  ปริญญานิยม

ปีที่ทำการวิจัย : 2562

(คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบการเรียนรู้โดยการลงมือทำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๗

ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบการเรียนรู้โดยการลงมือทำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๗

ผู้วิจัย : นายวรยุทธิ์  บุญสัย

ปีที่ทำการวิจัย : 2563

(คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

ชื่อเรื่องวิจัย : การประเมินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ผู้วิจัย : นายวิลาศ  ปริญญานิยม

ปีที่ทำการวิจัย : 2562

(คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การแก้ปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่คล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อเรื่องวิจัย : การแก้ปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่คล่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผู้วิจัย : นางสาวฐิกาญภัศ  สันติกุล

ปีที่ทำการวิจัย : 2562

(คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

แบบฝึกทักษะ การลบแบบเวทคณิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

แบบฝึกทักษะ การลบแบบเวทคณิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวมณีรัตน์ อารีราษฏร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

แบบฝึกทักษะ การบวกแบบเวทคณิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

แบบฝึกทักษะ การบวกแบบเวทคณิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวมณีรัตน์ อารีราษฏร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวณัฏฐา  กิสลัย

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยใช้แบบฝึกทักษะของของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยใช้แบบฝึกทักษะของของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวมณีรัตน์ อารีราษฏร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การใช้เทคนิคการสอนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) เรื่องการหารที่มีผลต่อความสามารถการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

การใช้เทคนิคการสอนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) เรื่องการหารที่มีผลต่อความสามารถการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวมณีรัตน์ อารีราษฏร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การใช้เทคนิคการสอนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) เรื่องการคูณที่มีผลต่อความสามารถการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

การใช้เทคนิคการสอนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) เรื่องการคูณที่มีผลต่อความสามารถการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวมณีรัตน์ อารีราษฏร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ชื่อเรื่องวิจัย : ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ผู้วิจัย : นางนฤมล  สิทธิพงษ์

ปีที่ทำการวิจัย : 2559

(คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ชื่อเรื่องวิจัย : ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ผู้วิจัย : นางนูรียา  อสัมภินวัฒน์

ปีที่ทำการวิจัย : 2561

(คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

ความสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากรในการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ชื่อเรื่องวิจัย : ความสัมพันธ์ระหว่างครูและบุคลากรในการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ผู้วิจัย : นางสาวชนิดาภา  ทัพเย็น

ปีที่ทำการวิจัย : 2561

(คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Apps เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่องวิจัย : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Apps เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย : นายปัณณธร  ละม้าย

ปีที่ทำการวิจัย : 2560

(คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2560

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2560

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางภัทรนิษฐ์ วิเชียรบรรณ

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2560 (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การใช้เทคนิคการสอนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) เรื่องการลบที่มีผลต่อความสามารถการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

การใช้เทคนิคการสอนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) เรื่องการลบที่มีผลต่อความสามารถการคิดคำนวณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวมณีรัตน์ อารีราษฏร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การใช้เทคนิคการสอนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) เรื่องการบวกที่มีผลต่อความสามารถคิดคำนวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

การใช้เทคนิคการสอนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) เรื่องการบวกที่มีผลต่อความสามารถคิดคำนวณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวมณีรัตน์ อารีราษฏร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การพัฒนาชุดฝึกทักษะ การสร้างและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การพัฒนาชุดฝึกทักษะ การสร้างและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสุภมาส  รักษาเขตร

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2560 (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่าน จับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางภัทรธนน  ชัมพูทนะ

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2560 (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 - 6/7 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 - 6/7 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวสุชาดา  เพชรสุทธิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5, 6/6 และ 6/7 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5, 6/6 และ 6/7 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวสุชาดา  เพชรสุทธิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การพัฒนาทักษะการคูณทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยแบบฝึกทักษะการคูณทศนิยม

การพัฒนาทักษะการคูณทศนิยมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยแบบฝึกทักษะการคูณทศนิยม

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวสุชาดา  เพชรสุทธิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์  (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การใช้ภาพเป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนเรื่องจากภาพ

การใช้ภาพเป็นสื่อในการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะในด้านการเขียนเรื่องจากภาพ

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวภัทรธนน ผจญภัย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ภาษาไทย (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องจำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสาวสุชาดา เพ็ชรสุทธิ์

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2560 (คลิกดาวน์โหลด)


แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องจำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชุดที่ 1 ค่าประมาณของจำนวนนับ
ชุดที่ 2 สมบัติของจำนวนนับ 
ชุดที่ 3 โจทย์ปัญหา 
ชุดที่ 4 การแก้ปัญหาเกี่ยวกับแบบรูป 

Read more...

การจัดประสบการณ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัมนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

การจัดประสบการณ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัมนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางวิชุดตา ประกอบแสง

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2559 (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะสร้างสรรค์ผลงานอีบุ๊ค ด้วยโปรแกรม Desktop Author ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รายงานการใช้ชุดฝึกทักษะสร้างสรรค์ผลงานอีบุ๊ค ด้วยโปรแกรม Desktop Author ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นางสุพัตรา  ลีลาทิวานนท์

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2559 (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ปีการศึกษา 2559

ผู้ศึกษาค้นคว้า : ว่าที่ร้อยตรีวชิรพันธุ์  บุญณมี

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2559   (คลิกดาวน์โหลด) 

Read more...

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google App for Education เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google App for Education เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นายปัณณธร ละม้าย

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2559 (คลิกเพื่อชม)

Read more...

โครงงานการหารัศมีจากเศษเสี้ยวส่วนโค้งของวงกลม

ชื่อโครงงาน การหารัศมีจากเศษเสี้ยวส่วนโค้งของวงกลม

ประเภทโครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์

ชื่อผู้จัดทำ 1.เด็กหญิงลักขิกา คงตุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                  2.เด็กหญิงวสมน บุญประสิทธิการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                  3.เด็กหญิงณิชากร จันทร์มุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ปีการศึกษา 2557

ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูมณีรัตน์ อารีราษฎร์

                                 คุณครูสุชาดา เพชรสุทธิ์ (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

โครงงานพื้นที่ผิวน้อยเพื่อโลกของเรา

ชื่อโครงงาน พื้นที่ผิวน้อยเพื่อโลกของเรา

ประเภทโครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง

ชื่อผู้จัดทำ 1.เด็กชายชัชนันท์ แก่เมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                 2.เด็กชายศุภกฤต อรรจธนศุภธาดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                 3.เด็กหญิงณภัทรา เหล่าวิเศษกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ปีการศึกษา 2556

ครูที่ปรึกษาโครงงาน คุณครูสุชาดา เพชรสุทธิ์

                                 คุณครูดวงจันทร์ วิกรมธีรานันท์   (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

นายชรินทร์ ชังอินทร์

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ผู้ศึกษาค้นคว้า : นายชรินทร์ ชังอินทร์

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า : ปีการศึกษา 2557   (คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ชื่อเรื่องวิจัย : ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ผู้วิจัย : นางภัทรานิษฐ์  ขาวดี

ปีที่ทำการวิจัย : 2557

(คลิกดาวน์โหลด)

Read more...

คุณครูประพิศ อัคสินธวังกูร

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง จังซีลอน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ผู้ศึกษาค้นคว้า :  นางประพิศ  อัคสินธวังกูร

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า :  ปีการศึกษา  2550

Read more...

คุณครูประภา สันติกุล

ชื่อเรื่อง :  รายงานการพัฒนาหนังสือเสริมประสบการณ์พัฒนาคุณธรรมนักเรียน               ชุดคำคล้องจอง  ชั้นอนุบาลปีที่ 1  โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ผู้ศึกษาค้นคว้า :  นางประภา  สันติกุล

ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า :  ปีการศึกษา  2551

Read more...

คุณครูกัญญาณี มะลิชู

ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะสำหรับ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ชื่อผู้ศึกษา             นางกัญญาณี  มะลิชู

สาขาวิชา               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา            2551

Read more...

คุณครูจินตนา จิตต์เที่ยง

ชื่อผลงาน         การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง หลักธรรมนำความสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

                       สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต

ผู้รายงาน          นางสาวจินตนา  จิตต์เที่ยง

หน่วยงานที่สังกัด    โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

ปีการศึกษา       2551

Read more...

คุณครูอรนงค์ ลิ่มสืบเชื้อ

เรื่อง                 รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านประกอบ เรื่อง มรดกวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต

ผู้ศึกษาค้นคว้า  นางอรนงค์  ลิ่มสืบเชื้อ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

ปีการศึกษา       2551

Read more...

คุณครูวัลลีย์ คงสวัสดิ์

ชื่อเรื่อง              รายงานการใช้ฝึกแบบแบบฝึกหักทักษะการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงมาตรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒

ชื่อผู้รายงาน       นางวัลลีย์     คงสวัสดิ์

โรงเรียน             อนุบาลภูเก็ต  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

ปีการศึกษา         ๒๕๕๑

Read more...

คุณครูนิโรธ อรรถธรรม

ชื่อเรื่อง         การพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดเชิงมโนทัศน์โดยใช้ผังความคิดเรื่องแรงและความดันสำหรับนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ผู้รายงาน      นายนิโรธ   อรรถธรรม

สาขาวิชา     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา   2551

Read more...

คุณครูอุมากร บุญโชติ

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต  โดยใช้แบบฝึกหัดทักษะ

ผู้รายงาน  นางอุมากร   บุญโชติ

โรงเรียน   โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

ปีการศึกษา  2551

Read more...
Subscribe to this RSS feed